Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, την 04 – 07- 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Πελαργός»
2. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δικτύου πυρόσβεσης στο Χ.Υ.Τ.Α.
3. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
4. Κατακύρωση πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Σακούλες Απορριμμάτων)»
5. Περί άγονου διαγωνισμού προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα
6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – όρων ανοικτού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δ.Κ. Καρδάμαινας»
7. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών- όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων
8. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών- όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας χαλύβδινου οπλισμού και σιδηρουργικών υλικών για ανάγκες έργων του Δήμου Κω
9. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών- όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών για ανάγκες έργων των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλειδών και Δικαίου
10. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών- όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων και μικροεργαλείων τεχνικών συνεργείων
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού για την «Εγκατάσταση ειδικής σήμανσης αυτοξενάγησης στο πλαίσιο του "Δικτύου περιήγησης"» για υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ .
12. Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Portal Θαλάσσιου Τουρισμού, Συλλογή, Ανάπτυξη και Ψηφιοποίηση Περιεχομένου»
13. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού
14. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ επτά (7) αντλιοστασίων.
15. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για προάσπιση συμφερόντων Δήμου
16. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της αριθμ. 516/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
17.Διαγραφή υποχρέωσης Δήμου προς προμηθευτή.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Γιωργαράς Θ. Αντώνιος
Αντιδήμαρχος Δήμου Κω