Δημιουργείται Γραφείο «Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού»

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δημιουργείται υπό την εποπτεία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κω το Γραφείο «Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού», στόχος του οποίου είναι να προσφέρει στους νέους, άνεργους ή μη, ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που έχουν ως κύριο σκοπό να τους βοηθήσει να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

•Ανέργους

•Μερικώς απασχολούμενους

•Άτομα που βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισμό

Με ποιους θα συνεργάζεται:

•Με κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης

•Με το σύνολο των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής

•Με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς και το επιμελητήριο

•Με το δίκτυο των κοινωνικών επιχειρήσεων Κως – Ασπίς

Με ποιους δημόσιους φορείς θα συμβληθεί:

•Με τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ- Θέσεις Εργασίας στην Ευρώπη (EURES)

•Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κτλ.

•Με το υπουργείο Εργασίας

•ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Ε.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ., ΙΔΕ.ΚΕ., Ι.Κ.Υ., Γενική γραμματεία νέας γενιάς, Euroinfopoint).

•Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (γραφεία διασύνδεσης Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.)

•Επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•Εξατομικευμένη παρακολούθηση κάθε ανέργου ξεχωριστά.

•Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, την σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων, αιτήσεων και συνοδευτικών επιστολών, καθώς και την προετοιμασία για την συνέντευξη επιλογής.

•Ενημέρωση για κάθε προκήρυξη θέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•Εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης.

•Εξεύρεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην προώθηση της εργασίας και τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

•Παρακολούθηση των τοπικών οικονομικών δεικτών ανάπτυξης.

•Ενημέρωση για τον εναλλακτικό δρόμο των κοινωνικών επιχειρήσεων.

•Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του Γραφείου ή αυτοπροσώπως.

•Πληροφόρηση των σπουδαστών-μαθητών, αποφοίτων και ανέργων για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδίκευσης, συνεχιζόμενης