Το ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει 293 προσλήψεις στα Δωδεκάνησα

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.120/1/2012

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

Το ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενενήντα τριών (293) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον νομό Δωδεκανήσου, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), διάρκειας έως πέντε (5) μηνών μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ειδικότητες: ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, ΔΕ Δασοφυλάκων, ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος, ΔΕ Ελαιοχρωματιστής, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής, ΠΕ Καθηγητής Καλλιτεχνικών, ΠΕ Εκπαιδευτικός Μουσικός ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικοδιδάσκαλος, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος ή ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί – Κοινωνικής Εργασίας, ΔΕ Διασώστες / Πλήρωμα ασθενοφόρου, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Οδηγός Δίπλωμα Γ' ή Δ' κατηγορίας, ΤΕ Εργοθεραπευτής, ΤΕ Φυσικοθεραπευτής, ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές – Επιμελητές Πρόνοιας, ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (Οικογενειακός Βοηθός), ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Ρόδου 178 ωφελούμενοι, Δήμος Κω 100 ωφελούμενοι, Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου 15 ωφελούμενοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α'/6-11-2001).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Περιφερειακό Δωδεκανήσου, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ, Γ. Μαύρου 7, 85100 ΡΟΔΟΣ, υπόψιν κας Μαζαράκη Ρέας ή κου Γιαννακάκη Γεωργίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.inegsee.gr και www.inedode.gr, γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,

από 2 Απριλίου έως και 11 Απριλίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

22410-70406, 22410-70407, 22410-70408, ή στα Γραφεία του Δικαιούχου: Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 7, Ζέφυρος, 85100 Ρόδος.

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων εργασίας και των ειδικοτήτων ανά Συμπράττοντα Φορέα, καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων Ρόδου και Κω, στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, Πάροδος Γιάννη Ρίτσου, 85100 Ρόδος, Κτ. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ του νομού Δωδεκανήσου και στα γραφεία του Δικαιούχου.