Ελαφρά πτώση στις πωλήσεις έτοιμων φαγητών στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια

Στήλη: Οικονομία

Η αξία της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών παρουσίασε πτωτική τάση την περίοδο 2009/2008.

• Τα κατεψυγμένα φαγητά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς και ακολουθούν η κονσέρβα, τα φαγητά ψυγείου, τα αποξηραμένα και τα προϊόντα της ζεστής γωνιάς.

• Η ζήτηση για έτοιμα φαγητά καλύπτεται κυρίως από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα και λιγότερο από εισαγωγές.

Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου Τυποποιημένων Έτοιμων Φαγητών παρουσιάζονται στην τέταρτη έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Τα τυποποιημένα έτοιμα φαγητά αποτελούν μέρος του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων, εντάσσονται δε στη γενικότερη κατηγορία της «εύκολης» σίτισης ("convenience food").

Έτοιμα φαγητά θεωρούνται εκείνα που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή προσθήκη υλικών εκτός από ψήσιμο ή ζέσταμα και τα οποία αποτελούν πλήρη γεύματα. Τα έτοιμα φαγητά διακρίνονται σε: φαγητά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (ambient foods) που περιλαμβάνουν τις κονσέρβες και τα αποξηραμένα, β) φαγητά ψυγείου, γ) φρεσκοκατεψυγμένα φαγητά (fresh frozen) και δ) τη «ζεστή γωνιά».

Η μείωση του διαθέσιμου χρόνου εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων των μελών της οικογένειας συμβάλλει στην αυξημένη ζήτηση των νοικοκυριών για έτοιμο φαγητό, ανάγκη την οποία καλύπτουν και τα προϊόντα του εξεταζόμενου κλάδου.

Ανταγωνιστικά προς τα εξεταζόμενα προϊόντα λειτουργούν οι υπηρεσίες παράδοσης φαγητού από εστιατόρια (delivery) και η παρουσία των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (fast food).

Η συνολική αξία (πωλήσεις) της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών κινήθηκε ανοδικά την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 10%. Ειδικότερα, την περίοδο 2000-2007 ο μέσος ετήσιος ρυθμός της αγοράς κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (13,3%). Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις, το 2008 παρατηρούνται σχετικά σταθεροποιητικές τάσεις (οριακή πτώση 0,4% της αξίας πωλήσεων), ενώ το 2009 η συνολική αξία εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 2,5% περίπου.

Η κατανομή της αγοράς τυποποιημένων έτοιμων φαγητών το 2009 είχε ως εξής: κατεψυγμένα 38,6%, κονσέρβες 32,5%, ψυγείου 17,3%, «ζεστή γωνιά» σούπερ μάρκετ 10,0% και αποξηραμένα 1,6%. Η κατηγορία των φαγητών ψυγείου είναι αυτή που πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση την περίοδο 2000-2009.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 8 επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2007 και 2008. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι συνολικές πωλήσεις των οκτώ εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν το 2008/2007 κατά 3,9%. Η μείωση του κόστους πωληθέντων με υψηλότερο ρυθμό (6,4%) οδήγησε σε αύξηση του μικτού κέρδους κατά 1,9%. Τούτο, σε συνδυασμό με τη μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 6,8%, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 19,7%. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9% την ίδια περίοδο.