Ο Νίκος Μυλωνάς για απολογισμό ΔΕΥΑ - χημικές αναλύσεις στο νερό Αντιμάχειας και Κεφάλου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Προς τον πρόεδρο ΔΕΥΑΚ

κοιν: προεδρείο Δ. Σ. Δήμου Κω

Θέμα: πληροφορίες για τον απολογισμό 2010 των ΔΕΥΑ και τις χημικές αναλύσεις στο νερό Αντιμάχειας και Κεφάλου

κ. Πρόεδρε

σε συνέχεια σχετικής συζήτησης μας στο Δ.Σ. της 30-6-2011 σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε να μας δοθούν τα στοιχεία που μας είχατε υποσχεθεί (μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή), και δεν μας δοθήκαν ακόμη, ήτοι:

1. απολογισμός και ισολογισμός των 3 ΔΕΥΑ του νησιού μας

2. τα συνολικά συμπεράσματα της τεχνικής υπηρεσίας της δευακ για τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά των ποιοτικών αναλύσεων που πρέπει να εχει κάνει η υπηρεσία από 1-1-11 έως 31-6-11 και για τα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχει προσέγγιση ή υπέρβαση των ορίων που ορίζει ο νόμος (ΚΥΑ Υ2/2600/01, (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) <Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης>,) του νερού για την περιοχή της Αντιμάχειας και Κεφάλου. Ειδικότερα: για τα στοιχεία : σίδηρος, μαγγάνιο, θείο για τις γεωτρήσεις της κοινότητας Αντιμάχειας και για το στοιχειό Αρσενικό για τις γεωτρήσεις της κοινότητας Κεφάλου.

Επειδή πέρασε μια βδομάδα χωρίς αποτέλεσμα και επί πλέον η διοικητική διεύθυνση της υπηρεσίας επιμένει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων αποτελούν εσωτερική υπόθεση της επιχείρησης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μας τα δώσει, σας παρακαλούμε να λυθεί το θέμα δημοκρατικής λειτουργίας της επιχείρησης στο θέμα της πληροφόρησης των πολιτών, με δική σας πολιτική πρωτοβουλία. Για να βοηθήσουμε στην αλλαγή πολίτικης σας επισυνάπτουμε την ΚΥΑ Υ2/2600/01 και την εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών/τμήμα ΟΤΑ/1054/18-1-11 για την πρόσβαση δημοτικών συμβούλων στα αρχεία του Δήμου.

ευχαριστούμε

Για την Σ.Ε. Νίκος Μυλωνάς

(δημ. συμβ. και μέλος ΔΣ δευακ)