Δράση «Στηρί - ΖΩ»

Στήλη: Νέα

Δήμος Κω

Με την υπ' αριθμό 37/05-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ψηφίστηκε ομόφωνα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Δράσης «Στηρί - ΖΩ», η οποία προκύπτει από το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφθηκε μεταξύ της Επιχείρησης και του Εμπορικού Συλλόγου Κω «Ο Ερμής».

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι η στήριξη συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων (πολύτεκνοι, Α.Μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργοι) αλλά και η ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία εκπτωτικής κάρτας.

Τα δικαιολογητικά ανά κοινωνική ομάδα είναι τα εξής:
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για το λόγω που ζητείται η κάρτα.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Εκκαθαριστικό εφορίας ή δήλωση ότι δεν υποχρεούται σφραγισμένη από την εφορία και Ε9.
7. Κάρτα ανεργίας.
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ - Α.Μ.Ε.Α. (τα προηγούμενα δικαιολογητικά από το 1-4 καθώς επίσης και τα εξής:)
1. Κάρτα Πολυτέκνων για τους πολύτεκνους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Κάρτα Α.Μ.Ε.Α. για τα άτομα με ειδικές αναπηρίες ή Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας >67% και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Σκουμάντζου Ελένη (τηλ. 2242020440) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (οδ. Παλαιών Εθελοντών Πολεμιστών 3, Λάμπη, Κως).

Για τον Εμπορικό                                                                       Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
Σύλλογο Κω «Ο Ερμής»                                                                Κοινωνικής Προστασίας,
                                                                                                Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας
                                                                                                 και Αστικής Συγκοινωνίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ                                                                           ΡΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ