Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις πληρωμές στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Στήλη: Ανακοινώσεις

Το ΤΤ εναρμονίζεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών

Tο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανακοινώνει ότι εναρμόνισε πλήρως τις εργασίες του με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3862/2010), που ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 2007/64/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive - PSD).

Η εναρμόνιση αυτή στοχεύει στη θέσπιση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την καλύτερη ενημέρωση και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, την προστασία των δικαιωμάτων του, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την ασφάλεια εκτέλεσης των πληρωμών.

Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει:

• Καταθέσεις / αναλήψεις μετρητών σε/από λογαριασμό πληρωμών

• Μεταφορές κεφαλαίων σε ίδια ή άλλη τράπεζα

• Εμβάσματα

• Άμεσες χρεώσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων σε ΔΕΚΟ, επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές αρχές κ.λπ.

• Συναλλαγές μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

Ο Νόμος δεν καλύπτει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια καθώς και πράξεις πληρωμών που πραγματοποιούνται με μετρητά.

Ανταποκρινόμενο στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ολοκλήρωσε τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσκαλεί όλους τους πελάτες του να προσέλθουν στο κατάστημα εξυπηρέτησής τους, ώστε να υπογράψουν τη νέα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών. Η νέα Σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τους συμβατικούς όρους που θα διέπουν τις Υπηρεσίες Πληρωμών.

 

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ttbank.gr .