Ειδική στήριξη ελαιολάδου

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η 30ή Σεπτεμβρίου 2011 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή διορθώσεων στον ΟΠΕΓΕΠ, που αφορούν στην ειδική στήριξη των παραγωγών ελαιολάδου και ελιάς (Ποιοτικό Παρακράτημα), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 263343 ΦΕΚ Β΄ 778/04.06.2010 και την τροποποίησή της, για την ελαιοκομική περίοδο 2010-2011.

Η παραπάνω ημερομηνία ισχύει τόσο για τους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης, όσο και για τα ελαιοτριβεία και τις επιχειρήσεις μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς.

Εφιστάται η προσοχή στους νόμιμους εκπροσώπους των ανωτέρω φορέων και επιχειρήσεων ότι φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ. 263343 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 778/04.06.2010) και την υπ΄ αριθμ. 177145/14.07.2011 τροποποίησή της, την ευθύνη της αποστολής στον ΟΠΕΓΕΠ των περιλαμβανομένων στις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις στοιχείων.

Τυχόν διορθώσεις που θα σταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη και θα τεθούν στο αρχείο.