Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1)Λήψη απόφασης για την έκδοση κανονιστικής απόφασης περί λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κω.

2)Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας.

3)Λήψη απόφασης για την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων.

4)Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών Κω, οικονομικού έτους 2012.

5)Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του τομέα καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κω.

6)Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Δήμου Κω.

7)Καθιέρωση νυχτερινής απασχόλησης υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Κω, προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, έτους 2012.

8)Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης αργιών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2012.

9)Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση ως προς την χρήση της ΚΜ 2322 οικ. πόλεως Κω στο ΟΣΚ Α.Ε. για την ανέγερση νηπιαγωγείου.

10)Έγκριση προϋπολογισμών Εσόδων – Εξόδων των ΔΕΥΑ Κω, Δικαίου και Ηρακλειδών, οικονομικού έτους 2012.

11)Έγκριση τεχνικού προγράμματος των ΔΕΥΑ Δικαίου και Ηρακλειδών, έτους 2012.

12)Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης των ΔΕΥΑ Δικαίου και Ηρακλειδών, οικονομικού έτους 2010.

13)Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπ' αριθ. 48/2011 απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΥΑ Κω, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού της επιχείρησης, οικονομικού έτους 2011.

14)Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, οικονομικού έτους 2012.

15)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λαογραφικού μουσείου στο συγκρότημα ΧΑΝΙ».

16)Έγκριση για την απευθείας ανάθεση συμβολαίου υποστήριξης λόγω αποκλειστικότητας στην εταιρεία IQSYSTEMS. (Γ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΕΠΕ).

17)Έγκριση της συνεργασίας με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας (OTS) Α.Ε.», για την επέκταση του υφιστάμενου λογισμικού και την ετήσια συντήρηση της εφαρμογής, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων μισθοδοσία – προσωπικού.

18)Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών ετήσιων επιτροπών Δήμου Κω.

19)Αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Ν. Μυλωνά, από Δ/Σ Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεων & Επιτροπών Δήμου Κω και ορισμός νέου μέλους.

20)Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσίας – Σύνταξη μελέτης για την οργάνωση συγκοινωνιακών υπηρεσιών Δήμου Κω».

21)Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση – αποκατάσταση εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ".(Α.Μ. 64/2011).

22)Γνωμοδότηση του Δήμου Κω για το έργο: «Νέος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 140 6496 – «AQUAMARICO», ( επί κτιρίου υφισταμένου ξενοδοχείου AQUA MARINE RESORT & WATERPARK), της εταιρείας COSMOTE στη θέση "Σελβέρι", Δήμου Κω, της νήσου Κω».

23)Επικαιροποίηση της υπ'αριθ. 425/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί προσκύρωσης τμημάτων καταργηθέντων κοινόχρηστων χώρων στις ΚΜ 7, 8, 16 και 17 πόλεως Κω και καθορισμός τιμής μονάδος.

24)Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκκαθάρισης της ΔΕΑΥΚ από τον ορισθέντα εκκαθαριστή.

25)Επικαιροποίηση της υπ'αριθ. 170/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Δικαίου, για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος παλιάς αγροτικής οδού και κοινόχρηστου τμήματος.

26)Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στην δικαιούχο των ΚΜ 90 οικοδ. Κω και 704 Γαιών Κω – Εξοχής.

27)Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη της διαδικασίας κήρυξης απαλλοτρίωσης των ακινήτων υπό ΚΜ 1884 γαιών Αντιμάχειας, 1884Α γαιών Αντιμάχειας και 1885 γαιών Αντιμάχειας, με σκοπό την επέκταση του ΧΥΤΑ Δήμου Κω.

28)Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη της διαδικασίας κήρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτου υπό ΚΜ 1403Α γαιών Πυλίου για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου του πρώην ΧΑΔΑ της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου.

29)Έκφραση γνώμης επί αιτήματος ιδιοκτήτριας γραφείου γενικού τουρισμού με τον διακριτικό τίτλο: «ELMA – KO CITY TRAIN- BUS», για την χορήγηση ή μη έγκρισης της αιτούμενης διαδρομής τουριστικού τρένου.

30)Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση των παράπλευρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ».

31)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : Μετεγκατάσταση – Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων Βοοειδών – Χοιρινών – Αιγοπροβάτων Νήσου Κω.

32)Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου».

33)Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν και ψήφιση πίστωσης.

34)Έγκριση εξόδων κίνησης και ψήφιση πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ