Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1)Ενημέρωση για τον σχεδιασμό στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ.

2)Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του αυτοτελούς επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ», που αφορά στην στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

3)Λήψη απόφασης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση τμήματος του «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με Κωδικό 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από την Δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης  του Ν. 4019/2011.

4)Λήψη απόφασης για τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία στήριξης από τον Δήμο Κω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

5)Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2012 Δήμου Κω, με την δημιουργία των απαιτούμενων κωδικών, για την στήριξη μέσω επιχορηγήσεων και προγραμματικών συμβάσεων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

6)Λήψη απόφασης για τις οικονομικές ενισχύσεις Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων από τον Δήμο Κω και ψήφιση πιστώσεων.

7)Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013», Πράξη «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 194/25-01-2012 πρόσκληση της Γεν. Γραμματείας Ισότητας των φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών & ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γεν. Γραμματείας Ισότητας Φύλων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του Δήμου Κω.

8)Ορισμός Μελών Επιτροπών Διενέργειας – Αξιολόγησης – Παραλαβής Προμηθειών (ΕΚΠ-ΟΤΑ) και Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Δ. 28/1980).

9)Έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2011.

10)Λήψη απόφασης για την έκδοση βιβλίων από τον Δήμο Κω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω της 3ης Φεβρουαρίου 2011 οι δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής προς τους νέους ανθρώπους τους νησιού μας φτάνουν, ένα ακόμα βήμα εγγύτερα, στον τελικό στόχο που δεν είναι άλλως από την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Το ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ», που αφορά στην στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011, και οι επιμέρους δράσεις που το συγκροτούν εισάγονται, με πλήρη διαφάνεια και τεκμηρίωση, σε μία ουσιαστικά ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου όπου όλοι, καλούμαστε πλέον, να πάρουμε ξεκάθαρη θέση.

Η πρόταση στήριξης των 11 πρώτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) καλύπτει τα επιχειρηματικά σχέδια 150 ανέργων νέων μας, επιστημόνων και μη.

Το προϋπολογισθέν ποσό για τις 11 πρώτες Κοιν.Σ.Επ. ανέρχεται στο 1,1 εκ. Ευρώ, εκ του συνόλου των 2,5 εκ. Ευρώ που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2012.

Παράλληλα, με την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» των πρώτων Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, όπως και αυτές προβλέπονται στον νόμο 4019/2011, ο Δήμος μας είναι έτοιμος να διεκδικήσει, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης που θα προσδώσει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τα εφόδια για να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές δράσεις ή να διεκδικήσουν με ευνοϊκότερους όρους την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ανωτέρω δράσεις αποτελούν μία πραγματική και ξεκάθαρη επένδυση στον άνθρωπο και τη γνώση, δίνοντας για πρώτη φορά στην Κωακή κοινωνία τη δυνατότητα να οδηγήσει την ανάπτυξη του τόπου με γνώμονα τις δικές της ανάγκες και όχι τις ανάγκες που επιβάλλουν άλλοι για να εξυπηρετήσουν αλλότριους σκοπούς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ