Αναστολή αιτήσεων σε Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις 5 προκηρυχθείσες θέσεις, πως με σημερινό έγγραφο του ΑΣΕΠ (Α.Π. 3858/16-03-2012) η διαδικασία αιτήσεων αναστέλλεται λόγω εφαρμογής του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14.03.2012 τεύχος Α') και ειδικότερα της παρ.28 του άρθρου 9, με την οποία τροποποιείται η εντοπιότητα του στοιχείου Α της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσουμε για τις όποιες εξελίξεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ