Προσλήψεις από τον Δήμο της Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η Δημοτική Αρχή, απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, πέτυχε όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει την απασχόληση 100 ατόμων με πεντάμηνη σύμβαση στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για το Δήμο της Κω ανά ειδικότητα είναι οι κάτωθι:

1.Πυροπροστασία – Πρόληψη φυσικών καταστροφών

Ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων (Κωδ. Θέσης 139)

Ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας (Κωδ. Θέσης 140)

Δεκαπέντε (15) άτομα της ειδικότητας ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (Κωδ. Θέσης 141)

Δύο (2) άτομα της ειδικότητας ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας (Κωδ. Θέσης 142)

Έξι (6) άτομα της ειδικότητας ΔΕ Οδηγός Δίπλωμα Γ' ή Δ' κατηγορίας (Κωδ. Θέσης 143)

2.Καθαριότητα Παραλιών & Κοινόχρηστων Χώρων

Πέντε (5) άτομα της ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονίας (Κωδ. Θέσης 144)

Εξήντα (60) άτομα της ειδικότητας ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (Κωδ. Θέσης 145)

Οκτώ (8) άτομα της ειδικότητας ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας (Κωδ. Θέσης 146)

Δύο (2) άτομα της ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Κωδ. Θέσης 147)

Ως εκ τούτου, από τη Δευτέρα 2 Απριλίου έως την Τετάρτη 11 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1» και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 7, Ζέφυρος, 85100 ΡΟΔΟΣ, υπόψιν της κας ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΡΕΑΣ ή του κου ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 22410-70406, 70407, 70408).

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

1.από την ιστοσελίδα του Δήμου της Κω, www.kos.gr

2.από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και τα ΚΕΠ

3.από τα γραφεία και την ιστοσελίδα του Περιφερειακού ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 7, Ζέφυρος, 85100 Ρόδος & www.inegsee.gr ή www.inedode.gr

4.από την ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», www.epanad.gov.gr

5.από την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Επίσης μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον περιηγητή του υπολογιστή σας τις κάτωθι διευθύνσεις:

ΑΙΤΗΣΗ

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c504848/fa.file/1/entupo_aitisis_kox_17012012_el_GR.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ

http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c504858/fa.file/1/odigies_kox_17012012_el_GR.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.inedode.gr/images/koinofelis/ANAKOINOSH.pdf

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ