ΟΑΕΔ- Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Στήλη: Ανακοινώσεις

O ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι από τις 23-7-2010 έως και τις 14-9-2010 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας», σύμφωνα με την με αριθμό 11358/7-7-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1075/Β/14-7-2010), στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι την λήξη του προγράμματος, που απασχολούσαν στις 30-04-2010, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί μέρος των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων ώστε οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 18.620.000 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (με δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ).

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 40% επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι μέχρι 12 μήνες.

Η συνολική ενίσχυση που λαμβάνει κάθε επιχείρηση υπάγεται στους περιορισμούς του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 1?1?2010 έως 30?4?2010 ή σε περίπτωση που έχουν προβεί σε απολύσεις να έχουν αντικαταστήσει το 20% του απολυθέντος προσωπικού εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (Ξενοδοχειακές - Μαρίνες - SPA - Γκόλφ κλπ), για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 01-01-2008.

2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

· Ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης για χρονικό διάστημα 12 μηνών

· ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Στον αριθμό προσωπικού δεν προσμετρώνται και δεν εντάσσονται για επιχορήγηση οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης-Δεσμεύσεις

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που εντάσσονται στο πρόγραμμα οφείλουν να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ' όλη η διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή για 12 μήνες.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (με καταγγελία σύμβασης ή λόγω αποχώρησης) και δεν το αντικαταστήσει εντός 30 ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται για όσες θέσεις εργασίας μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης.