Διαπίστευση των ΚΤΕΟ-Ενδεικτικοί όροι

Στήλη: Αυτοκίνητο

256

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο της υποστήριξης των παλαιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη διαπίστευσή τους, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου 2012, συνέταξε και απέστειλε προς όλους τους Περιφερειάρχες, ειδικό τεύχος με τίτλο "Διαπίστευση των ΚΤΕΟ-Ενδεικτικοί όροι", το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και την πλήρη μελέτη διαπίστευσης τεσσάρων αντιπροσωπευτικών πιλοτικών ΚΤΕΟ (Ελληνικού, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσολογγίου).

Το Υπουργείο μερίμνησε ήδη για την αντικατάσταση όλων των παλαιών μηχανημάτων ελέγχου των Δημοσίων ΚΤΕΟ με αυτόματες γραμμές τεχνικού έλεγχου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Διαπίστευσης. Ήδη η παραπάνω σύμβαση εξελίσσεται κανονικά και έχουν αντικατασταθεί μέχρι σήμερα τα περισσότερα παλαιά μηχανήματα των Δημοσιών ΚΤΕΟ, με πρόβλεψη να έχουν αντικατασταθεί όλα εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.

Επίσης, θα συνδράμει για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούν οι Υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των παλαιών μηχανημάτων για τη διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας, πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει ο σχετικός νόμος Νόμος (3897 / ΦΕΚ / 208 Α' / 10-12-10).