Στο 18,6% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Στήλη: Διαδίκτυο

Μεγαλύτερος παραμένει ο ρυθμός αύξησης ευρυζωνικής διείσδυσης της Ελλάδας στο τέλος του Α' εξαμήνου 2010, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Eξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε τροχιά σύγκλισης.

• Αύξηση της δυναμικής της ζήτησης συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο, παρά τη σχετική μείωση, εν μέσω οικονομικής κρίσης, κατά το Β' τρίμηνο του 2010.

• Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται κυρίως στις συνδέσεις ΑΠΤΒ, ενώ αισθητή πτώση σημείωσε η ζήτηση για τις συνδέσεις ΑΡΥΣ του ΟΤΕ

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές οι τιμές των συνδέσεων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε αρκετά καλό επίπεδο και η κατανομή των γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα.

• Αύξηση του αριθμού των συνδρομητών που κάνουν χρήση καρτών κινητού internet (μέσω Η/Υ) παρά τη μείωση των συνολικών συνδρομητών, ραγδαία η ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Αύξηση μεγαλύτερη της αντίστοιχης μέσης Ευρωπαϊκής για την ευρυζωνική κάλυψη στην Ελλάδα, στο 91% η πληθυσμιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, στο 60% οι αγροτικές περιοχές.

Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων ανέρχεται σε 2.105.076 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και κατά 9,8% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 2.096.715. Ακόμη, υπάρχουν περί των 8.361 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές, γραμμές οπτικών ινών, κλπ). Η δυναμική της ζήτησης παρουσιάζει αύξηση το Α' εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα του τελευταίου εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο περί των 31.407 νέων συνδέσεων (έναντι 27.200 το Β' εξάμηνο του 2009). Συνεπώς, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 15,4% στο μέγεθος που εκφράζει τo μέσο πλήθος νέων συνδέσεων ανά μήνα. Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο Α' τρίμηνο του 2010 γιατί κατά το Β' τρίμηνο οι νέες συνδέσεις μειώθηκαν κατά 45% σε σχέση με αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο, γεγονός που πολύ πιθανόν να οφείλεται και στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία η οποία οδήγησε και σε λήψη οικονομικών μέτρων κατά την περίοδο αυτή.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια ευρυζωνική επίδοση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23η θέση στα 27 κράτη μέλη σε όρους ευρυζωνικής διείσδυσης, όμως σε ό,τι αφορά την αύξηση του βαθμού ευρυζωνικής διείσδυσης κατά το διάστημα από 1/1/2009 έως και 1/1/2010, στην Ελλάδα ήταν σχεδόν διπλάσια από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στο διάστημα αυτό.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και τη Σλοβακία είναι χώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ-27, ενώ χώρες με μεγαλύτερο βαθμό διείσδυσης ευρυζωνικότητας όπως Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, φαίνεται να απομακρύνονται από την τροχιά σύγκλισης.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές είναι οι τιμές των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε αρκετά καλό επίπεδο η κατανομή των γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα

Σε γενικές γραμμές, η πτωτική τάση του μέσου όρου των τιμών συνεχίστηκε και στο Α' εξάμηνο του 2010.

Ο αριθμός των συνδρομητών που χρησιμοποιούσαν συνδυαστικά πακέτα ήταν στο τέλος του Α' Εξαμήνου του 2010 1.494.9154 (1.376.885 πακέτα double play, 118.030 πακέτα triple play) δηλαδή το 71% των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα προέρχονται από τα πακέτα αυτά έναντι 54% ένα χρόνο πριν, γεγονός που φανερώνει τη σαφή προτίμηση των καταναλωτών προς αυτά.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι ότι οι καταναλωτές στην Ελλάδα απολαμβάνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι χαμηλότερες του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η μέση ονομαστική ταχύτητα των συνολικών γραμμών τεχνολογίας DSL στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά στα 13,7 Mbps από 11,12 Mbps που ήταν στο προηγούμενο εξάμηνο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση των ταχυτήτων των γραμμών ΑΡΥΣ του ΟΤΕ

Η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις ονομαστικές ταχύτητες των λειτουργούντων συνδέσεων. Στο υψηλό πακέτο ταχυτήτων (≥ 10 Mbps) η Ελλάδα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της ΕΕ με ένα ποσοστό κατανομής αρκετά μεγαλύτερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται κυρίως στις συνδέσεις ΑΠΤΒ, ενώ αισθητή πτώση σημείωσε η ζήτηση για τις συνδέσεις ΑΡΥΣ του ΟΤΕ

Οι συνδέσεις ΑΠΤΒ συνιστούν σημαντικό τμήμα της αγοράς ευρυζωνικών συνδέσεων με σημαντικές τάσεις διεύρυνσης της συμμετοχής τους στο σύνολο της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αντιστοιχούν στο 45,8% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων, ήτοι 965.020 (αύξηση 21,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο). Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προστίθενται στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 κατά μέσο όρο περίπου 1.290 νέες γραμμές ΑΠΤΒ σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας

Οι συνδέσεις ΑΡΥΣ (χονδρικής ή λιανικής) του ΟΤΕ αποτελούν περίπου το 53,7% της εγχώριας ευρυζωνικής αγοράς ήτοι 1.131.695 (αύξηση 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο). Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προστίθενται στο τελευταίο τρίμηνο του 2009 κατά μέσο όρο περίπου 138 νέες γραμμές ΑΡΥΣ σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας

Στο Α' εξάμηνο του 2010 (και ιδιαίτερα το Α΄τρίμηνο του 2010) όπως αναφέραμε στην ενότητα της εξέλιξης των ευρυζωνικών συνδέσεων σημειώθηκε αύξηση της δυναμικής της ζήτησης η οποία οφείλεται περισσότερο στις συνδέσεις ΑΠΤΒ (170.342 νέες συνδέσεις έναντι 84.552 το Β΄εξάμηνο του 2009), ενώ η ζήτηση για τις συνδέσεις ΑΡΥΣ σημείωσε σημαντική πτώση (18.249 νέες συνδέσεις, έναντι 77.672 το Β΄Εξάμηνο του 2009)

Αύξηση του αριθμού των συνδρομητών που κάνουν χρήση καρτών κινητού internet(μέσω Η/Υ) παρά τη μείωση των συνολικών συνδρομητών, ραγδαία η ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών, δηλαδή αυτών που κατά το τελευταίο τρίμηνο χρησιμοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων 3G (πρόσβαση σε περιεχόμενο Web/Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Online Gaming κ.λ.π.) έφθασε τον Ιούνιο του 2010 τους 1.279.871 (διείσδυση στον πληθυσμό 11,3%) εκ των οποίων οι 242.143 (βαθμός διείσδυσης 2,1%) έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Internet από φορητούς υπολογιστές, μέσω δικτύων 3G. Σε σχέση με τα αντίστοιχα νούμερα του Β΄εξαμήνου του 2009 σημειώθηκε μείωση περίπου 7% του αριθμού των συνολικών ενεργών συνδρομητών και αύξηση περίπου 7,5% του αριθμού των συνδρομητών που κάνουν χρήση καρτών κινητού internet.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη είναι ραγδαία με το μέσο βαθμό διείσδυσης να αυξάνεται από το 2,8% στις αρχές του 2009 στο 5,2% στις αρχές του 2010 με κράτη όπως Φινλανδία, Πορτογαλία και Αυστρία να βρίσκονται ήδη πάνω από το 15%.

Η Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2010 μπορεί να βελτίωσε τη κατάταξή της κατά δύο θέσεις σε σχέση με Β΄ εξάμηνο 2009, όμως η αύξηση του +0,4% στο διάστημα αυτό είναι αρκετά χαμηλότερη από την αντίστοιχη μέση Ευρωπαϊκή(+1%), παρά το γεγονός ότι οι τιμές των συνδέσεων μειώθηκαν κατά περίπου 12% μέσα στο 2009 . Η χαμηλή αυτή ανάπτυξη συνεχίστηκε και στο Α' Εξάμηνο το 2010 όπου η αύξηση ήταν μόλις +0,1% και αυτό ενδεχομένως οφείλεται, πέρα από την αρνητική οικονομική συγκυρία και στο γεγονός ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν θεσμικές δυσκολίες στην ανάπτυξη του δικτύου τους (π.χ. αδειοδότηση σταθμών βάσεων)

Αύξηση μεγαλύτερη του Ευρωπαϊκού μέσο όρου για την ευρυζωνική κάλυψη στην Ελλάδα, στο 91% η πληθυσμιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, στο 60% οι αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η ευρυζωνική πληθυσμιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε από το 88% στο 91%, σε αστικές περιοχές παρέμεινε στο 100% και στις αγροτικές αυξήθηκε από 55% στο 60% ξεπερνώντας τις αντίστοιχες αυξήσεις του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (αύξηση από 92,7% σε 94% για την πληθυσμιακή κάλυψη και από 76,6% σε 80% για την κάλυψη στις αγροτικές περιοχές).

Εκτίμηση Βραχυχρόνιας Εξέλιξης

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο, η κρίσιμη οικονομική συγκυρία δεν επηρέασε την αγορά ευρυζωνικότητας το Α΄ τρίμηνο του 2010 όμως αυτό συνέβη στο Β' τρίμηνο του 2010 όταν ο αριθμός των νέων συνδέσεων μειώθηκε αισθητά μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που παραδοσιακά η ζήτηση είναι έντονη. Για το Γ' τρίμηνο του 2010 η κατάσταση δεν αναμένεται να αλλάξει προς το καλύτερο και εξαιτίας της θερινής περιόδου, όμως το Δ' τρίμηνο του 2010 αναμένεται να έχουμε

μία σαφή ένδειξη για το πώς θα κινείται η αγορά ευρυζωνικότητας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές διαφαίνονται 4 σενάρια για την ευρυζωνική διείσδυση στο τέλος του Β' εξαμήνου του 2010:

• Στο πρώτο σενάριο, η διείσδυση θα κυμαίνεται στην περιοχή του 19,6%. Πρόκειται για την περίπτωση όπου ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης θα υποχωρήσει κατά περίπου 39%.

• Στο δεύτερο σενάριο, η διείσδυση θα κυμαίνεται στην περιοχή του 19,8% με υποχώρηση του ρυθμού αύξησης κατά περίπου 25%.

• Στο τρίτο σενάριο η διείσδυση θα κυμαίνεται στο επίπεδο του 20% με υποχώρηση του ρυθμού αύξησης κατά περίπου 15%.

• Τέλος, στο τέταρτο σενάριο η διείσδυση θα κυμαίνεται στο επίπεδο του 20,2% με σχετικά αμετάβλητο το ρυθμό αύξησης

 

(Αν θέλετε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη πληκτρολογήστε: http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=440&return=183