Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Στήλη: Ομογένεια

Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Ο DHW είναι η ανεξάρτητη φωνή και η εκπροσώπηση των 30.000 ομογενειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Γερμανία, δημιουργούν έναν τζίρο άνω των 10 δις Ευρώ το χρόνο και προσφέρουν πάνω από 110.000 θέσεις εργασίας.

Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung, DHW) αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμικό εκπρόσωπο της ομογενειακής ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Γερμανία, των δυνάμεων δηλ. που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας.

Ο DHW είναι θεσμικά κατοχυρωμένος φορέας στο ελληνικό και γερμανικό ΥΠΕΞ και στο Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και αγωνίζεται για την κοινωνική πρόοδο και συνοχή.

Με τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ίδρυση του, ο DHW ολοκλήρωσε τον πρώτο δημιουργικό κύκλο ζωής εμπεδώνοντας την παρουσία του και τον ρόλο του στα γερμανοελληνικά επιχειρηματικά δρώμενα

Ο DHW εκπροσωπεί τους ομογενείς σε όλο το φάσμα και σε όλους τους κλάδους της γερμανικής οικονομίας εκφράζοντας έτσι την ενότητα και την κοινή δράση της ομογενειακής επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου.

Ο DHW συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συλλογική του δράση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδέσμων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (EV-KMU) στις Βρυξέλλες.

Ο DHW προωθεί τις θέσεις των μελών του στα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και στην πολιτεία.

Ο DHW ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ των μελών του, όπως και με εταιρίες του εξωτερικού, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο επαφών και διασυνδέσεων που έχει αναπτύξει.

Ο DHW προτρέπει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης – με ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων.

Ο DHW συνεισφέρει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο DHW πρωτοστατεί στην προώθηση της ελληνομάθειας στην Γερμανία.

Ο DHW καλλιεργεί το πνεύμα της επιχειρηματικότητας των νέων με συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο DHW προωθεί μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς αλλά και μέσω διαπροσωπικών σχέσεων την ανάπτυξη και προώθηση των γερμανοελληνικών εμποροοικονομικών και επιχειρηματικών συνεργασιών. Ο DHW συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδος για την προσέλκυση Γερμανών επενδυτών στην Ελλάδα και μέσω αυτής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Βόρειας Αφρικής.