"Eυρώπη 2020": νέα οικονομική στρατηγική

Στήλη: Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει δεκαετή στρατηγική για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, προωθώντας το όραμα μιας "έξυπνης, βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς" ανάπτυξης που θα βασίζεται στον καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών με τις πολιτικές της Ένωσης.

Παρακολουθώντας κατά βήμα την μακροβιότερη και σοβαρότερη ύφεση στην ιστορία της Ευρώπης, το πολυαναμενόμενο σχέδιο Ευρώπη 2020 αναγνωρίζει τις τεράστιες προκλήσεις που μας περιμένουν. Με την οικονομική κρίση ήρθαν στην επιφάνεια τα βαθειά προβλήματα μιας οικονομίας που δεχόταν ήδη πιέσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης, της υπερκατανάλωσης των πόρων και της γήρανσης του πληθυσμού. Η Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν αν η Ευρώπη δείξει αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια οικολογικότερη, περισσότερο καινοτόμο αγορά που θα προωθεί την κοινωνική ευημερία.

Η στρατηγική αναπτύσσεται γύρω από την προώθηση των βιομηχανιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τις επενδύσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προτείνονται πέντε ποσοτικοί στόχοι μεταξύ των οποίων η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από το 69% σήμερα τουλάχιστον στο 75% και η αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στο 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, που σήμερα ανέρχονται στο 2% και εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ των σχετικών δαπανών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Το σχέδιο επιβεβαιώνει τους στόχους ‘20/20/20' όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, οι οποίοι ήδη συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον φιλόδοξων στον πλανήτη, και προτείνει τη μείωση της φτώχειας κατά 25%, ώστε να απαλλαγούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης σπουδών κάτω από το 10%, από το σημερινό 15%, και για αύξηση του ποσοστού των ατόμων που στα 30 τους διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα (στο 40% από το σημερινό 31%).

Το σχέδιο τονίζει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χαράσσουν εθνικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε κάθε χώρα και να βοηθούν την ΕΕ στο σύνολό της να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα εκδίδει προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις ανεπαρκούς ανταπόκρισης.

Η ΕΕ ελέγχει ήδη τη δημοσιονομική κατάσταση σε όλες τις χώρες, ώστε να αποφεύγονται ανισορροπίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ευρωζώνη. Το νέο σχέδιο προχωρά ακόμη περισσότερο ώστε να ελέγχονται και άλλα θέματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ.

Η στρατηγική καθορίζει επτά βασικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβει η ΕΕ για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, οι οποίες περιλαμβάνουν προγράμματα βελτίωσης των όρων και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για Ε&Α, επιτάχυνσης της διάδοσης του γρήγορου Ίντερνετ και αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ηγέτες των κρατών μελών θα συζητήσουν το σύνολο των προτάσεων όταν συναντηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα, ενώ οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών στόχων, θα συζητηθούν σε σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο.