Σε ισχύ η αναστολή των πλειστηριασμών

Στήλη: Οικονομία


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, και δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναστέλλονται από 1.1.2011 έως 30.6.2011 οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και τους εκδοχείς αυτών για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ.

Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση ισχύ της αναστολής των πλειστηριασμών, ώστε να αποτραπούν και οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί για τις πρώτες εβδομάδες του έτους.

Με σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή θα παραταθεί μέχρι τις 30.6.2011, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, και η απαγόρευση των πλειστηριασμών που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, ανεξαρτήτως ποσού της απαίτησης. Η απαγόρευση αυτή προβλέπεται ήδη στο νόμο 3869/2010 για τη «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2010. Ως εκ τούτου δεν συνέτρεχε η επείγουσα ανάγκη να συμπεριληφθεί στην παραπάνω Πράξη.