Δήμος Κω: Ρύθμιση Οφειλών

Στήλη: Οικονομία

Δήμος Κω

Από το Δήμο Κω ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου 3979/16-6-2011και την 362/12-8-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω μπορούν να ρυθμίζονται οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 έως και την ημέρα δημοσίευσης του νόμου (16-6-2011) ως ακολούθως:

Σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής έκπτωση 85% των προστίμων και προσαυξήσεων

Σε 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και έκπτωση 70 % των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής στην παραπάνω ρύθμιση μέχρι τις 12-11-2011 .

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 54 του Νόμου 3979/16-6-2011 και την 362/12-8-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω, δύναται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου οι εξής οφειλές προς τους Δήμους ,εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών

Α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι και τη δημοσίευση του Νόμου (3979/16-6-2011) εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών

Β )πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου ,εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν.3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμισθείσαςς οφειλής

Γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 το ν.3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30 % του διακανονισθέντος ποσού.

Οι οφειλές των παραπάνω εδαφίων ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής

1.εφάπαξ με καταβολή της κύριας οφειλής ,του 15 % των προστίμων που αναλογούν σε αυτήν ,καθώς και του 15 % των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον πρόκειται για βεβαιωμένες οφειλές Το μέγιστο ποσό οφειλής για εφάπαξ καταβολή είναι υποχρεωτικά το ποσό των 300 ευρώ.

2.με καταβολή της κύριας οφειλής ,του 30% των προστίμων που αναλογούν σε αυτήν καθώς και του 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ,σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Ο ανώτερος επιτρεπτός αριθμός δόσεων είναι 20 (είκοσι) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με κατώτατο όριο τα ογδόντα (80) ευρώ

3.προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το 15 % ή το 30% αντίστοιχα των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ,ανάλογα με το ανωτέρω τρόπο καταβολής.

Καλούνται λοιπόν ,οι υπόχρεοι που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση να καταθέτουν αιτήσεις προς το Δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή μέχρι 12/11/2011. Μαζί με την αίτηση η οποία συνοδεύετε από βεβαίωση του δήμου για το ύψος της οφειλής ,πρέπει δηλώνεται και ο τρόπος καταβολής της οφειλής. Σε περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Μετά την πάροδο του εξαμήνου εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης..

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή σε δόσεις η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης ενώ η επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. Η μη καταβολή δύο δόσεων καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης εντός δύο μηνών από τη λήξη της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος νόμος εντάσσει στη ρύθμιση και οφειλές από μισθώματα καθώς και οφειλές που προέρχονται από αποφάσεις της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών καθώς και αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές και εκκρεμούν ως την ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ