Οι τοπικές αρχές ζητούν από την Ευρώπη να τις προστατέψει από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του ανεπαρκώς ρυθμιζόμενου χρηματοπιστωτικού τομέα

Στήλη: Οικονομία

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατέλαβαν σημαντικό μέρος των συζητήσεων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου ολομέλειας. Δίνοντας έμφαση σε θέματα επί των οποίων οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν με τον Επίτροπο κ. Michel Barnier τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά και να επαναλάβουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" και την επίτευξη της φιλοδοξίας της σχετικά με τη μείωση της φτώχειας.

Αυτή την Πέμπτη 10 Ιουνίου, ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Επίτροπος, κ. Michel Barnier, ήλθε (για πρώτη φορά στο πλαίσιο του νέου χαρτοφυλακίου του) να συναντήσει τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Επιτροπή των Περιφερειών. Στόχος του ήταν να εξασφαλίσει την υποστήριξη των περιφερειών και των πόλεων για τις νέες πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις χρηματοοικονομικές αγορές, τις οποίες πρότεινε τελευταία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δήλωσε ότι "Δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς τη συμμετοχή των περιφερειών: το οικονομικό βάρος τους και η δημιουργικότητά τους θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς. Θέλω οι έμποροι, οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις να ανακάμψουν εκ νέου στην εσωτερική αγορά. Πως μπορεί να γίνει αυτό χωρίς τη συμμετοχή των περιφερειών, οι οποίες κοινοποιούν στις Βρυξέλλες τα ερωτήματα και κρίσιμα ζητήματα;".

Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται τη στιγμή κατά την οποία η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών – μεταξύ άλλων και των Βρυξελλών – από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ήταν αρνητική, θέτοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια οικονομικά τους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιδέξια την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών μας η οποία αντικατοπτρίζεται στους τοπικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς με την αύξηση των δαπανών και την ακαμψία και συρρίκνωση των εσόδων. Σήμερα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υποχρεωμένες να στραφούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στον δανεισμό για τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους. Εμμέσως, αυτό αποτελεί κίνδυνο για το Δημόσιο αλλά και ολόκληρη την κοινωνία" δήλωσε η Mercedes Bresso, Πρόεδρός της ΕΤΠ.

Ωστόσο, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υποστηρίζουν την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αντιτίθενται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για "αναστολή του Ταμείου Συνοχής ως τιμωρία για τα κράτη μέλη κατά των οποίων κινούνται διαδικασίες περί υπερβολικού ελλείμματος". Σε ψήφισμα τους σχετικά με τις ενσωματωμένες των κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική πολιτική, τα μέλη υποστηρίζουν ότι η αναστολή "θα επιβαλλόταν άδικα σε περιφέρειες και πόλεις καθώς και σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, ενάντια κατ' αυτόν τον τρόπο στην αρχή της εδαφικής συνοχής όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας."

Όσον αφορά το τρέχον σχέδιο στρατηγικής "Ευρώπη 2020", τα μέλη της ΕΤΠ στηρίχθηκαν στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εγκρίνουν ψήφισμα για "μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη στρατηγική "Ευρώπη 2020." Υπενθυμίζοντας τα αιτήματα που περιέχονται στην επιστολή που απηύθυναν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις αρχές του μήνα, τα μέλη της ΕΤΠ προχωρούν ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα Εδαφικό Σύμφωνο της τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο υποδιαιρείται σε Εθνικά εδαφικά Σύμφωνα. "Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα συνεργασθούν με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και τους πολίτες της Ένωσης προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020," τονίζουν τα μέλη στο παρόν ψήφισμα.

Διότι, επί του παρόντος, ούτε τα κράτη μέλη αλλά ούτε και οι τοπικές αρχές δεν έχουν τα μέσα για να εξασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να σεβαστούν τους δεδηλωμένους στόχους της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτό προέκυψε από τις συζητήσεις του Φόρουμ σχετικά με τα τοπικά και περιφερειακά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο προηγήθηκε της συνόδου ολομέλειας της ΕΤΠ. Ο Arnoldas Abramavicius, Δήμαρχος του Zarasai (Λιθουανία) και εισηγητής της ΕΤΠ για τη γνωμοδότηση σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, τόνισε ότι "τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα άτομα σε συνθήκες φτώχειας." Και προσέθεσε: "οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν επιτευχθεί η δημιουργία εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των τοπικών και περιφερειακών αρχών."

 

Σημειώσεις:

- Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι εκδίδουν γνώμες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους προς τους πιστωτές τους, αξιολογούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα κράτη και τις περιφέρειες. Αυτή η αξιολόγηση καθώς και η εξέλιξή της έχουν αντίκτυπο στο κόστος δανεισμού και, συνεπώς, στα ποσά που πρέπει να αποπληρωθούν.

- Η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία έχει μια Πλατφόρμα για την παρακολούθηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", δρομολόγησε στα τέλη του 2009 έρευνα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη. Διαπίστωσε ότι περίπου το 80% των περιφερειών και των πόλεων που απάντησαν, ανέφεραν σημαντική συρρίκνωση των φορολογικών εσόδων τους Αντίστοιχα 68% ανέφεραν ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες τους για κοινωνική προστασία και κοινωνικές υπηρεσίες. Και το 36% ανέφερε ότι σημαντική μείωση του προσωπικού των τοπικών και περιφερειακών αρχών τους.

- Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ. Η αποστολή των 344 μελών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι να συμβάλουν στη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να ενημερώνουν τις αρχές αυτές σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ζητούν τη γνωμοδότηση της ΕΤΠ σε θέματα πολιτικών που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η ΕΤΠ θα μπορεί επίσης να προσφεύγει στο ΔΕΚ, εάν θίγονται τα δικαιώματά της, όπως επίσης όταν κρίνει ότι μία νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή θίγει τις περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες.