Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή: κατατέθηκε το νομοσχέδιο

Στήλη: Θάλασσα

Κατατέθηκε σήμερα (26.1.2011) από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, στη Βουλή , το Νομοσχέδιο για τη «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία:

· Μετονομάζεται το Λιμενικό Σώμα σε Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή και καθορίζεται η επίσημη Διεθνής ονομασία του ως Hellenic Coast Guard στο εξωτερικό.

· Καθορίζεται η αποστολή του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται, ιδίως, η δίωξη του εγκλήματος και η προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών, η διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων της χώρας, ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας και η εξασφάλιση της ομαλούς λειτουργίας των εμπορικών πλοίων. Η αποστολή του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι στενά συνδεδεμένη με άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει ως αντικείμενο, αφενός μεν τη προστασία των θεσμών και της έννομης τάξης στη θάλασσα αφετέρου η εξουσία της επεκτείνεται επί παντός υπό ελληνική σημαία πλοίου όπου κι αν αυτό βρίσκεται, στα υπό ξένη σημαία πλοία εφόσον διαπλέουν ελληνικά χωρικά ύδατα ή βρίσκονται εντός των ελληνικών λιμένων, καθώς βεβαίως και όλους τους ελληνικούς λιμένες και εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ναυτικού ενδιαφέροντος.

· Ορίζεται ότι το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, λειτουργεί με τους οργανικούς και ασφαλιστικούς νόμους που ισχύουν στο Λιμενικό Σώμα, εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διερεύνησης των εγκλημάτων, συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού ή άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών και Φορέων στο πλαίσιο της αποστολής της.Τα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, ουσιαστικά αποτελούν στρατιωτικά συντεταγμένο σχηματισμό και επιχειρούν όχι μόνον εντός χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνείς αποστολές και ύδατα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις, ενώ μεταξύ άλλων, συμμετέχουν στην πολεμική και επιχειρησιακή σχεδίαση των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και τις λοιπές ισχύουσες συναφείς διατάξεις και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση.

· Συνιστάται Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Με την απολύτως αναγκαία αυτή ρύθμιση εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή δράση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , δεδομένου ότι ο χαρακτήρας της ως ένοπλου στρατιωτικού Σώματος και η ιδιαιτερότητα και η «ευαισθησία» της αποστολής της επιβάλλουν υψηλά επίπεδα συνοχής, ενιαία κατεύθυνση και συνεχή εποπτεία συντονισμό και έλεγχο.

· Θεσπίζεται Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η αμεσότητα αντίδρασης και η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό κρίσιμων.

· Προβλέπεται η υπαγωγή των υφιστάμενων, βάσει των διατάξεων του ν. 3079/2002, οργανικών θέσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή , κατά βαθμό, θέση και ειδικότητα. Εξασφαλίζεται έτσι η αξιοποίηση της τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας έμπειρων στελεχών, τα οποία απαλλαγμένα από αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

· Παρέχεται η δυνατότητα, να ενισχύονται συγκεκριμένες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Η ενίσχυση αυτή υλοποιείται με το καθεστώς των αποσπάσεων κατά παρέκκλιση των ήδη ισχυουσών χρονικών περιορισμών , που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία.

· Προβλέπεται η εξαίρεση από τις γενικές διατάξεις περί προμηθειών των προμηθειών που αφορούν σε επισκευές και συντήρηση των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας και τις πολυπλοκότητάς τους δεν είναι εύκολο να επισκευάζονται και να συντηρούνται με τις χρονοβόρες διαδικασίες των μαζικών προμηθειών, με αποτέλεσμα να παραμένουν αδρανή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία, την επιχειρησιακή ικανότητα και την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών του Σώματος.

· Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ελέγχου αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου, από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία, μέσω του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου με στόχο την υποβοήθηση του έργου έρευνας και διάσωσης και την αναβάθμιση της συνεργασίας των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων.

· Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ρυθμίζει με Προεδρικά Διατάγματα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού της, καθώς και το σύνολο των συναφών με την πρόσληψή του ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων.

· Ανακαθορίζονται κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 3079/2002 η διαδικασία πρόσληψης των Λιμενοφυλάκων και Αρχικελευστών με σύστημα μορίων.

· Ρυθμίζονται θέματα προαγωγών καθώς και βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών του λιμενικού Σώματος.

· Περιλαμβάνεται διάταξη που παρέχει ευχέρεια στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για επιλογή της υγειονομικής περίθαλψης τους και στον Ιδιωτικό τομέα με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και στο Δημόσιο, χωρίς να δημιουργείται επιβάρυνση στους ασφαλιστικούς φορείς.

· Προβλέπεται ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού - Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού - Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού), με έσοδα που προέρχονται από τον Οίκο Ναύτου, για τις υπηρεσίες που προσφέρει το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος προς τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου στα 87 παραρτήματά του στην επαρχία και τα 17 περιφερειακά γραφεία του.

· Προβλέπεται η απόδοση εφεξής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού του ποσοστού 3% επί των εισπράξεων των δικαιωμάτων πλοήγησης που είχε θεσπισθεί υπέρ του ΕΚΟΕΜΝ του Μ.Τ.Ν. με υπουργική απόφαση κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 56 του ν.2935/2001.

· Κατοχυρώνονται οριστικά και αμετάκλητα όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς επίσης και το καθεστώς εισροής πόρων προς τα Ταμεία, τόσο τα κύρια, όσο και τα επικουρικά.

· Με την ενσωμάτωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, το οποίο συντίθεται από αυτοτελή ως προς την οργανωτική, ιεραρχική και λειτουργική δομή και την επιχειρησιακή δράση Σώματα και Υπηρεσίες, τα οποία, υπό την Κεντρική πολιτική κατεύθυνση ενός Υπουργείου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθένα βάσει των αρμοδιοτήτων του αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους, θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στον κυρίαρχο στόχο που είναι η παροχή υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και προστασίας στον πολίτη και τη χώρα.

· Με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, αξιοποιούνται υφιστάμενες υποδομές, μέσα και πόροι, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού, ώστε να μη προκληθούν πρόσθετες δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

Μετονομασία Λιμενικού Σώματος και υπαγωγή του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Το Λιμενικό Σώμα το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1753/1919 (ΦΕΚ Α 67) μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2. Στις διεθνείς σχέσεις του χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος «Hellenic Coast Guard».

Άρθρο 2

Αποστολή

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του. Ειδικότερα, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται ιδίως:

α. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

β. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

γ. Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.

ε. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.

ζ. Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, όπως τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών

Εγκαταστάσεων (ISPS) που προβλέπεται από το π.δ. 56/2004,(ΦΕΚ Α΄47) και τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSM) που προβλέπεται από το π.δ. 74/1996 (ΦΕΚ. Α΄58).

η. Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων.

2. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

β. Τον έλεγχο της εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων.

γ. Τον έλεγχο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

δ. Τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

ε. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων.

στ. Την κατάρτιση των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών.

ζ. Την υλοποίηση μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για το σκοπό αυτό, με άλλους συναρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες.

η. Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, εξουδετέρωση και απομάκρυνση ναυαγίων, επιβλαβών αντικειμένων καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων και σκαφών, τα οποία ευρίσκονται στα ελληνικά χωρικά 'ύδατα.

θ. Τον έλεγχο της νομιμότητας δραστηριοποίησης επαγγελματιών λιμένων, σε εργασίες που αφορούν ιδίως καβοδεσίες, ρυμουλκήσεις, λεμβουχήσεις, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, λιμενεργασίες και πρακτορεύσεις πλοίων.

ι. Τη διενέργεια ελέγχων πιστοποιητικών νομιμότητας των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας.

ια. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. H άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας

γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.

4. Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.

β. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και κυρίως τη δίωξη της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

γ. Την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται.

δ. Την αναζήτηση προσώπων που έχουν εξαφανισθεί και αντικειμένων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.

στ. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του.

5. Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε ενέργεια υπονόμευσης.

β. Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.

γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα.

6. Η οργάνωση, διασφάλιση και έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:

α. Τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους (port and flag state control), καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για την αξιοπλοΐα, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλεια, ασφαλή διαχείριση καθώς και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας και κυρίως αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, νόμιμης σύνθεσης πλοίων, συνθηκών και όρων εργασίας.

β. Τη λήψη μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση αυτής.

γ. Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και τον εν γένει έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

δ. Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων για την εκτέλεση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ε. Τη διαχείριση συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές της τοπικής αρμοδιότητας και χώρου ευθύνης του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ. Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

ζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα ανωτέρω θέματα.

7. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως :

α. Το συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

β. Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και άλλους φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

γ. Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών.

δ. Την οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων καθώς και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας που σχετίζονται με το έργο της έρευνας και διάσωσης και της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης της χώρας .

8. Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

β. Την οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται, από πλευράς έμψυχου δυναμικού και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

γ. Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων.

δ. Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

ε. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης όπως ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. 3 περ. α΄ του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ Α΄ 201 ).

9. Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλασσίων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας για το σκοπό αυτό.

β. Τη συμμετοχή και τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών δράσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αντίστοιχες δράσεις άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

10. Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εκπονούν, προς υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους σχέδια δράσης.

11. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας.

Άρθρο 3

Έκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη αυτών , καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ Α΄39) ν.2971/2001(ΦΕΚΑ΄ 285), το ν.2242/94 (ΦΕΚ Α΄162),στο άρθρο 12 του ν.2289/1995(ΦΕΚ Α΄27) ή άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 4

Χαρακτήρας Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από το νόμο, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄ 311).

2. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διερεύνησης των αδικημάτων που τελούνται στο χώρο αρμοδιότητας του, συνεργάζεται με αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν την αποστολή του.

3. Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του.

4. Το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία όταν καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα, για τη χρήση των οποίων λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση.

Άρθρο 5

Διάρθρωση

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες ως εξής:

α. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

β. H Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α)., για θέματα σχεδίασης και χρησιμοποίησης των ελληνόκτητων πλοίων προς εξυπηρέτηση αναγκών διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.

γ. Η Υπηρεσία Υγειονομικού.

δ. Οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ε. Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) που προβλέπεται από το άρθρο 40 του π.δ. 242/1999.

στ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων

ζ. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών

η. Το Κέντρο Εφοδιασμού

θ. Η Επισκευαστική Βάση

ι. Η Μονάδα Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄41).

3. Στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, ΄Ερευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), τα οποία υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά από τους καθ' ύλην αρμόδιους Κλάδους.

4. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β', γ', στ', ζ, η και ιβ της παραγράφου 2 υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων δ', ε' και ια΄ της ίδιας παραγράφου εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη, ενώ αυτές των περιπτώσεων θ και ι εποπτεύονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Κλάδου.

5. Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος ανήκει στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έδρα του Ταμείου η είναι κάθε φορά η έδρα του Αρχηγείου. Μέτοχοι του Ταμείου είναι όλα τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από την ημερομηνία κατάταξής τους

6. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι oι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι υπαγόμενες σ' αυτές Λιμενικές Αρχές και οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων.

Άρθρο 6

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με έδρα τον Πειραιά, ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Το Αρχηγείο αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και το έργο του είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 7

Διάρθρωση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής διαρθρώνεται σε Κλάδους. Ο Κλάδος είναι επιτελική, οργανωτική μονάδα ανώτερη της Διεύθυνσης. Ο Κλάδος διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

Οι Κλάδοι είναι οι εξής:

α. Κλάδος Επιχειρήσεων.

β. Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.

γ. Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης.

δ. Κλάδος Ασφάλειας.

ε. Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης

στ. Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

2. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού -Επιχειρήσεων

β. Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων.

γ. Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων.

δ. Διεύθυνση Εναερίων Μέσων.

3. Ο Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Προσωπικού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών -Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

γ. Διεύθυνση Προμηθειών.

δ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης - Νομοθεσίας.

ε. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

4. Ο Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Κτιριακών και Τεχνικών Υποδομών, όπου ανήκει το Κέντρο Εφοδιασμού και οι Επισκευαστικές Βάσεις.

β. Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

γ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Μέσων και Εξοπλισμού.

δ. Διεύθυνση Τακτικής Υποστήριξης Οπλισμού.

5. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.

β. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.

δ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

ε. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου.

6. Ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων.

β. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας στην οποία υπάγεται το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας,

γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

7. Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

β. Διεύθυνση ΄Ερευνας και Διάσωσης.

γ. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

δ. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και Διεθνών Οργανισμών.

ε. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων.

8. Οι Κλάδοι του Αρχηγείου συντονίζονται, εποπτεύονται, καθοδηγούνται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Άρθρο 8

Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

1. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:

α. Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ως πρόεδρο και

β. Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

γ. Επιτελάρχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

δ. Γενικό Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και

ε. Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως μέλη.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν, ή κωλύονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή του.

β. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας και αξιολογεί τις ανάγκες ναυσιπλοΐας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων αστυνόμευσης και ασφάλειας τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος.

δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης ή της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και σχεδιάζει για την τακτική αντιμετώπιση τους.

ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους.

ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.

η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ι. Εγκρίνει τους Κανόνες Εμπλοκής και τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.

5. Στο Συμβούλιο επιτρέπεται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που ορίζεται από τον Αρχηγό.

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών, εφόσον ένα από τα μέλη του είναι Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δε μετέχουν στη σύνθεσή του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων.

8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη

γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

΄Αρθρο 9

Οργανική δύναμη - Προσωπικό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Οι οργανικές θέσεις του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται κατά βαθμό, κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 53 του Κ.Π.Λ.Σ. και ανέρχονται, συνολικά, σε 10.242 θέσεις, αποτελούν οργανικές θέσεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Άρθρο 10

Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων

1. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και επιλέγεται από το Κ.Υ.Σ.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ.

2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου.

4. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στον Επιτελάρχη του Αρχηγείου, στο Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και στον ανώτερο διοικητή νομού Αττικής, στους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Προϊσταμένους των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διοικήσεων ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στο πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του».

5. Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου, ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων, ο ανώτερος διοικητής νομού Αττικής , οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και οι Διευθυντές των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διοικήσεων μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοι τους.

6. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου φέρουν το βαθμό του Αντιναυάρχου. Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

7. Ως Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται ο αρχαιότερος Υποναύαρχος.

8. Ως Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και ως ανώτερος διοικητής νομού Αττικής τοποθετούνται Υποναύαρχοι.

9. Ως Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

10. Ως Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

11. Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή

ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αξιωματικοί με το βαθμό του πλοιάρχου τοποθετούνται και ως βοηθοί των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

12. Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Οι δε λοιποί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 33/2009 (ΦΕΚ Α΄50)

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Ειδικότερα εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για :

α. αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού γενικά,

β. επιδόματα αλλοδαπής με τις προσαυξήσεις τους,

γ. ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού και των προστατευμένων μελών του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,

δ. έξοδα κηδείας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού και προστατευμένων μελών,

ε. μετακινήσεις, μεταθέσεις, και αποσπάσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και μετακινήσεις άλλων προσώπων,

στ. κάθε είδους μισθώματα, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ταχυδρομικά έξοδα,

ζ. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού,

η. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων

ή βραβείων, ανέγερση μνημείων πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών καθώς και εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υπηρεσιών του στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

θ. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

ι. μελέτες, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, διαφημίσεις, μεταφράσεις και άλλες σχετικές αμοιβές,

ια. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων,

ιβ. αμοιβές υπηρεσιών καθαρισμού και προμήθεια ειδών καθαριότητας, θέρμανσης και γραφικής ύλης. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ' αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,

ιγ. λειτουργία των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, την προμήθεια ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και οι δαπάνες για τη διατροφή των δοκίμων, και την αποζημίωση των εκπαιδευομένων, των μετεκπαιδευόμενων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων,

ιδ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους,

ιε. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,

ιστ. υποτροφίες για εκπαίδευση - μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ιζ. αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού,

ιη. αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,

ιθ. προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,

κ. προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και λοιπών υγειονομικών ειδών,

κα. προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες επιχειρησιακών μέσων,

κβ. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων,

κγ. προμήθεια, συντήρηση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη αστυνομικών σκύλων, καθώς και δημιουργία-κατασκευή και συντήρηση χώρων διαμονής των αστυνομικών σκύλων.

κδ. προμήθεια πυρομαχικών, οπλισμού και ανταλλακτικών, αμοιβές συντήρησης και επισκευής αυτού,

κε. προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, υλικών εξάρτυσης, εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του προσωπικού,

κστ. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών όπως ειδών και μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές Υπηρεσίες,

κζ. συνεισφορές και συνδρομές που απορρέουν από διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,

κη. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής «ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας» καθώς και δαπάνες διατροφής ατόμων που τελούν

σε νόμιμο περιορισμό.

κθ. παροχή υπό προϋποθέσεις εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στους γονείς άγαμου χωρίς τέκνα στρατιωτικού, που πεθαίνει στην υπηρεσία

πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της.

λ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων καθώς και κάλυψη δαπανών που βάρυναν τους ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με τον ν.3697/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194)

λα. ανάγκες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α)

λβ. συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN,

λγ. κάλυψη εξόδων για την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά μέσα μεταφοράς και προαστιακό σιδηρόδρομο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση

υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α΄172).

λδ. κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό για την υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειάς τους όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικού που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ.15/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 11).

λε. Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3117/1955 (Φ.Ε.Κ. Α΄2).

2. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονται πιστώσεις για την ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την προμήθεια επιχειρησιακών μέσων και του εξοπλισμού τους, καθώς και για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Συμβάσεις για προμήθειες, επισκευές και συντηρήσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν επιχειρησιακά, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα , υλικά και οπλισμό, ιματισμό, εξάρτυση και εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων και μέσα επιχειρησιακών κέντρων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής επιτρέπεται να ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/1995, όπως ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.

4. Προμήθειες ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους Ναυτιλιακούς Ακόλουθους στις έδρες τους ενεργούνται μετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας ανάθεση. Όταν οι εν λόγω προμήθειες ενεργούνται στο εξωτερικό απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.

5. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή μπορεί ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εγκαθιστά, βελτιώνει, επεκτείνει και συντηρεί δικό της δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της με δαπάνες του Δημοσίου.

6. Συνιστάται Παγία Προκαταβολή στο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεώς τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών.

7. Επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάν ακινήτων, εξοπλισμού, μέσων και κάθε είδους υλικού που προορίζεται για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της αποδοχής των δωρεών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8.Για την αντιμετώπιση αναγκών καθαρισμού, θέρμανσης και γραφικής ύλης επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ' αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

9.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές

λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας και διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.

Άρθρο 12

Ασφάλιση προσωπικού

1. Το προσωπικό που κατατάσσεται ή προσλαμβάνεται στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή ασφαλίζεται για κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄120) καθώς και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), που προβλέπεται από το π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (ΦΕΚ Α΄387) και στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ Α΄44).

2. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται η νοσοκομειακή και η υγειονομική περίθαλψη που προβλέπεται για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, όπως ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του Ν.154/1975 (ΦΕΚ. Α-185), Π.Δ. 432/1983 (ΦΕΚ. Α-162), Π.Δ. 133/2002 (ΦΕΚ. Α-109) του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ. Α-311) και του Π.Δ. 169/2004 (ΦΕΚ. Α-142).

Άρθρο 13

Προμήθειες Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στο μέρος II της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 19) προστίθεται εδάφιο κβ΄ ως εξής :

«κβ. Προμήθειες και επισκευές που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Άρθρο 14

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδεται ύστερα πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος νόμου:

α. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

β. να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται ή να καταργούνται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

γ. να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων θέματα, τα θέματα της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

δ. να συνιστώνται, να αυξομειώνονται και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και να συνιστώνται ή να καταργούνται κατηγορίες και ειδικότητες αυτού,

ε. να καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πρόσληψη και την κατάταξή τους.

στ. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζημιώσεων του αστυνομικού προσωπικού ή να ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχικών συμβουλίων

και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων κεντρικών και περιφερειακών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ζ. να ρυθμίζονται θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, καταστάσεων, αποστρατείας, ανάκλησης από την εφεδρεία, πειθαρχικού δικαίου, ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και κάθε άλλο συναφές θέμα,

η. να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας (Π.Α.Μ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και της Διεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών.

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εκδίδονται κανονισμοί για θέματα εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των προηγούμενων παραγράφων, το οποίο και θα απαρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο

νόμου οι διατάξεις του ΚΠΛΣ, των νόμων που επέφεραν τροποποιήσεις σε αυτόν καθώς και των νόμων που είναι απολύτως συναφείς προς αυτόν.

α. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταγλώττιση στη δημοτική όσων διατάξεων, φράσεων ή λέξεων είναι στην καθαρεύουσα, η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε περισσότερα και γενικά κάθε αναμόρφωση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωσή τους, χωρίς

καμία νοηματική αλλοίωση ή μεταβολές ορολογίας, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αμφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης και αποζημίωσης των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού ως αθλητών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων τους ως αθλητών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 15

Τροποποίηση διατάξεων του ν.2800/2000 ΦΕΚ 41 Α

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α΄41) προστίθεται περίπτωση (ζ) ως εξής «ζ. Την τήρηση και διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον θαλάσσιο χώρο, τους λιμένες, τα πλοία και τα κάθε είδους πλωτά ναυπηγήματα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής «ε. Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή».

Άρθρο 16

Τροποποίηση διατάξεων του ν.3079/2002

«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» ΦΕΚ 64 Α

1. H παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν.3079/2002 (ΦΕΚ Α311) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«3 Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψηφίων, που γίνεται με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους, τα λοιπά προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και στην κατάταξη αυτών.

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ά της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Π.Λ.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3569/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια»

3. Οι περιπτώσεις ζζ, ηη και θθ της παραγράφου α του άρθρου 19 του (Κ.Π.Λ.Σ.), όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52Α) αντικαθίστανται ως εξής:

«ζζ. Αρχιπλοίαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή εικοσιτέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιπλοίαρχου.

«ηη. Υποναύαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή τρία έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή είκοσι πέντε συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποναυάρχου.

«θθ. Αντιναύαρχοι: Ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό:

4. H παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ΚΠΛΣ, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη των Αξιωματικών της παραγράφου 1ε(αα) του άρθρου 14 που εξήλθαν από την οικεία γι΄ αυτούς παραγωγική Σχολή μετά την ισχύ του Ν. 2935/2001, κατέχοντας πτυχίο Ιδρύματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα πλοιάρχου ή μηχανικού, καθώς και σε εκείνους που εφαρμόστηκε η διάταξη της παραγράφου 1 στ του άρθρου 57, απαιτείται προϋπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικών Λ.Σ., οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ., οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι και μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.T.M.I.S., M.Y.A., K.E.A.)».

5. H παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Κ.Π.Λ.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του ένατου άρθρου του Ν. 3654/2008 (ΦΕΚ 57 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

O Yπαρχηγός και ο Επιτελάρχης επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων ή Αρχιπλοιάρχων του άρθρου 14 παρ.1α (αα),

που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.

6. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ΚΠΛΣ, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν.3569/2007 (ΦΕΚ Α΄122), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Αρχικελευστής: τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο ΛΣ εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ και πέντε

έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο ΛΣ για όσους προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»

7. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΚΠΛΣ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3450/2006 (ΦΕΚ Α' 64), αντικαθίσταται ως εξής :

«α) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που εξήλθαν από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. πριν από τη 26 Μαρτίου 2009 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξεως ή Ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό. Η παράγραφος 1 στ΄ του άρθρου 57 εφαρμόζεται και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. Το ήμισυ του χρόνου παραμονής που απαιτείται κατ' ελάχιστο να έχει συμπληρωθεί στο βαθμό του Κελευστή, προσμετράται για την επόμενη προαγωγή, ενώ ο χρόνος που πλεονάζει προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό εφόσον αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους κατά την ενεργό υπηρεσία τους.»

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ΚΠΛΣ, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. μετά την 26 Μαρτίου 2009, και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και Σημαιοφόρου, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους στις Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., από δε τους διπλωματούχους σε πλωτά ή εναέρια μέσα του Λ.Σ., ως εξής:

α) Αρχικελευστές: Πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί,

β) Ανθυπασπιστές: Δύο έτη στο βαθμό αυτό.».

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του ΚΠΛΣ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 34 του ν.3232/04 (ΦΕΚ Α΄48), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού ΛΣ ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους. Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος παρέχεται επίσης από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες

περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα ή μη με το Δημόσιο και από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους ή μη με το δημόσιο, καθώς και με αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές περιπτώσεις. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κοστολογούνται και εξοφλούνται με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου».

10. Στις ειδικότητες των αξιωματικών Λ.Σ. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται νέα ειδικότητα ως ακολούθως:

΄΄θ) Αξιωματικοί Νομικού΄΄

Άρθρο 17

Τροποποίηση διατάξεων του ν.3569/2007

Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του ν.3569/2007 (ΦΕΚ Α' 122), αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«15. Οι διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19, 7β του άρθρου 48, 1ε και 1στ του άρθρου 57, καθώς και των παραγράφων 1 α και 2 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).»

Άρθρο 18

Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού

1. Στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού καταβάλλεται από τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 3% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών ιατρών, φαρμακοποιών, νοσοκομείων, διαγνωστικών και νοσηλευτικών ή θεραπευτικών κέντρων, ιατρικών εργαστηρίων, οπτικών και ορθοπεδικών καταστημάτων που πραγματοποιούνται κατ΄ έτος για τους

ασφαλισμένους του μέσω των παραρτημάτων του και των περιφερειακών του γραφείων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη κατανέμεται το ανωτέρω ποσό μεταξύ των προαναφερόμενων ταμείου και κλάδου και καθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού και είσπραξής του. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού αποδίδεται εφεξής ως έσοδο ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των δικαιωμάτων πλοήγησης που προβλέπονται από την παρ. 43 του άρθρου 1 της 1329/1/29/02 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄801)

Άρθρο 19

Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου.

1. Οι υπηρεσίες ελέγχου αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου, για θέματα έρευνας και διάσωσης που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του 6ου κεφαλαίου του ν.1844/1989 (ΦΕΚ Α 100΄), παρέχονται από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία με τη συνδρομή και συνεργασία εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων μέσω του ομώνυμου Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (Κ.Ε.Α) λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου. Διοικητής του Κ.Ε.Α λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου ορίζεται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ανώτερος αξιωματικός του Σώματος.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Α λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου και τα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Κέντρο προσωπικού ανά ειδικότητα. Για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών λαμβάνονται υπόψη εγχειρίδια και οδηγίες διεθνών οργανισμών, που είναι αρμόδιοι για θέματα λήψης και διαχείρισης συναγερμών κινδύνου, που εκπέμπονται από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, με χρήση επίγειων και δορυφορικών συστημάτων και σκοπό την υποβοήθηση του έργου της έρευνας και διάσωσης.

Άρθρο 20

Τροποποίηση διατάξεων του ν.2932/2001. (ΦΕΚ 145 Α)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄145), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3153/03 (ΦΕΚ Α΄153) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η αρμόδια Υπηρεσία μέχρι την 10η Φεβρουαρίου εκδίδει δελτίο τύπου, το οποίο καταχωρίζεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι την 20η Φεβρουαρίου να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει

ή να ανακαλέσει τη δήλωσή του. Η αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνει με την προαναφερόμενη διαδικασία τις τροποποιήσεις αυτές μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. Μετά την 31η Μαρτίου ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης παραγράφου. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του ν.2932/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α΄273) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου επιβατηγού, επιβατηγού - οχηματαγωγού ή φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου που υποβάλλεται μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, αν ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών κριθεί ότι: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο τρίτο και β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο όγδοο.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του ν.2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Όσοι από το προσωπικό δεν είναι Έλληνες και τα καθήκοντα τους σχετίζονται με θέματα ασφαλείας, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Άρθρο 21

Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΘΥΝΑΛ

1. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας όταν κρίνονται θέματα αδιαβάθμητου ανώτερου ή κατώτερου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας μετέχουν, δύο αιρετοί εκπρόσωποι του ανώτερου ή δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κατώτερου αδιαβάθμητου προσωπικού της Πλοηγικής

Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, οι οποίοι αναδεικνύονται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, με τους αναπληρωτές τους, για δύο χρόνια.

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του προαναφερόμενου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Πλοηγικό Σταθμό.

2. Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των παραπάνω αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τα αιρετά μέλη που θα αναδειχθούν θα ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με θητεία που θα λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των λοιπών μελών αυτού.

Άρθρο 22

Λοιπές Διατάξεις

1. Ο βαθμός του Ναυάρχου Λ.Σ. εν αποστρατεία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 Κ.Π.Λ.Σ. όπως προστέθηκε με την παρ.8 του ένατου άρθρου του ν. 3654/2008 (ΦΕΚ 57 Α΄) μπορεί να απονέμεται με την ίδια διαδικασία και στους Αρχηγούς του Λ.Σ. που αποστρατεύθηκαν πριν την 3-4-2008, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός 60ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. προστίθενται είκοσι πέντε θέσεις ειδικότητας Νομικού με μείωση ισάριθμων οργανικών θέσεων στο βαθμό του Σημαιοφόρου- Ανθυποπλοιάρχου της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 που κατανέμονται ως ακολούθως:

1) Ένας Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Νομικού

2) Δύο Πλοίαρχοι Λ.Σ. Νομικού

3) Τρεις Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. Νομικού

4) Τέσσερις Πλωτάρχες Λ.Σ. Νομικού

5) Δεκαπέντε Υποπλοίαρχοι - Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. Νομικού ενιαία.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 20 του ν.3153/2003 (ΦΕΚ. 153 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

΄΄Πτυχιούχοι σχολών πανεπιστημιακού τομέα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά ή νομικά θέματα ηλικίας μέχρι 35 ετών, η οποία συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού,

που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος, μπορεί να κατατάσσονται απ΄ ευθείας στο Λ.Σ. χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Οικονομικού ή Νομικού, αντίστοιχα΄΄.

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ. 16 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

΄΄Η αληθής έννοια της παρούσης παραγράφου είναι ότι ο Οργανισμός μπορεί να προβαίνει ταυτόχρονα με ενιαίο διαγωνισμό σε εκποίηση ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και επικινδύνων και επιβλαβών πλοίων που ανήκουν σε έναν ή διαφορετικούς ιδιοκτήτες, των οποίων οι κύριοι αρνούνται ή αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους.΄΄

5. Στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά καθώς και στις υγειονομικές Υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να υπηρετούν Αξιωματικοί Ιατροί Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής αναλόγων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοια απόφαση μπορεί να μετατίθεται και ο ανάλογος αριθμός διοικητικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για υποστήριξη του υγειονομικού έργου των ως άνω υπηρεσιών.

Άρθρο 23

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι Λιμενικές Αρχές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα ακίνητα, τα χερσαία, πλωτά και εναέρια μέσα, ο οπλισμός, τα αρχεία και γενικά το κάθε μορφής υλικό και εξοπλισμός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος περιέρχονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ Α΄214) . Ο τρόπος και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη.

3. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 14 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το προσωπικό, τις υπηρεσίες και τα λοιπά θέματα του άρθρου αυτού οι ισχύουσες για το Λιμενικό Σώμα διατάξεις.

4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες για το Λιμενικό Σώμα συναφείς διατάξεις.

5. Πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό για το Λιμενικό Σώμα μεταφέρονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων εξόδων του Ειδικού Φορέα «Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή». Στον ίδιο Φορέα μεταφέρονται και οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί βάσει των διατάξεων του ν. 3711/1955 στον κωδικό αριθμό εξόδων με την ονομασία «Ειδικά Απρόβλεπτα ΄Εξοδα» του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος Λιμενικό Σώμα για θέματα προσωπικού, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που δε θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, νοείται εφεξής Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

7. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούν βάσει των εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών τις αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων που ανατίθενται σε αυτές δια του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη και του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτές και ο τρόπος άσκησής τους.

8. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3865/2010, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο και ως φορείς επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (ΦΕΚ Α΄387) και το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ Α΄44), όπου ασφαλιζόταν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου . Τα θέματα υγειονομικής, νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ως άνω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου..

9. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν υπαχθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ Α΄214) στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και αφορούν τις διευθύνσεις Λιμενικής Πολιτικής (Δ.Λ.Π.), Λιμενικών Υποδομών (Δ.Λ.Υ.), Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.Ε.Ρ.), Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.Ε.Κ.Ν.) και Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Δ.Ν.Π.Α.), της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Δ.Α.Ν.) κατά το μέρος των μεταφερομένων τμημάτων,

σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις το άρθρου 2 παρ.1 Π.Δ.127/10 της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Δ.Π.Θ.Π.) κατά το μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις το άρθρου 2 παρ.1 Π.Δ.127/10 της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων (Δ.Ε.Π.) κατά το μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (Δ.Κ.Ε.Ο.), της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.) κατά το μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις το άρθρου 2 παρ.1 Π.Δ.127/10 της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Δ.Ι.Π.Α.Μ.-Π.Σ.Ε.Α.) κατά το μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις το άρθρου 2 παρ.1 Π.Δ.127/10 των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), των Κέντρων Επιμόρφωσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και των Πειθαρχικών Συμβούλιων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Σ.Ε.Ν.), των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.), των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.). Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται

με κοινή απόφαση των υπουργών προστασίας του πολίτη και θαλασσίων υποθέσεων, νήσων και αλιείας και κατά παρέκκλιση των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009 (ΦΕΚ Α΄50), και

δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διετία. Το προσωπικό που αποσπάται επανέρχεται σταδιακά στην οργανική του θέση μέσα σε δύο έτη από της έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το προσωπικό που αποσπάται στις ανωτέρω Υπηρεσίες, σε έκτακτες περιπτώσεις υπάγεται επιχειρησιακά στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

10. Σε Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου όπου δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή δεν επαρκεί, επιτρέπεται η κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπάται σ' αυτά. Μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι εν λόγω ανάγκες καλύπτονται από υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που μετατάσσονται στον Οίκο Ναύτου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετάταξης και ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των καθηκόντων.

11. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Ν.Τ.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που μεταφέρθηκαν με το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ Β΄214) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διατηρεί την οργανική του θέση στο ΥΘΥΝΑΛ και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Υπηρεσίες, έως τη σύσταση αντιστοίχων υπηρεσιών στο ΥΘΥΝΑΛ και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

12. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΘΥΝΑΛ που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος υπάγονται πλέον στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να δηλώσουν εντός έτους από την έκδοση του παρόντος, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανικής τους θέση στο ΥΘΥΝΑΛ, για στελέχωση των κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών ή παραρτημάτων του Οίκου Ναύτου.

13. Για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις προαναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδονται αποφάσεις αποσπάσεων.

14. Θέματα που αφορούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία δεν ρυθμίζονται από αυτό το νόμο, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

15. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου τις θέσεις του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και του Επιτελάρχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προβλέπονται από το άρθρο 10 καταλαμβάνουν ο Αρχηγός Λ.Σ., ο αρχαιότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. και ο νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. αντίστοιχα.

Άρθρο 24

Διατηρούμενες διατάξεις

1.Διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν:

α. Τους πόρους για τους κύριους και επικουρικούς φορείς ασφάλισης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β. Την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Διατηρείται σε ισχύ κάθε διάταξη που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ρύθμιζε θέματα του Λιμενικού Σώματος και ιδίως των υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του και δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.-

Αθήνα, 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ