Δύναμη Αλλαγής: συμπεράσματα από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στήλη: Δελτία Τύπου

1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του νέου ενιαίου Δήμου της Κω και τα συμπεράσματα που προκύπτουν εύκολα είναι τα εξής:

•    Η νέα εποχή για την Τ.Α. ξεκίνησε και απαιτεί απ’ όλους προσήλωση στα κα-θήκοντα τους και λειτουργία με βάση τους νόμους και τις προβλεπόμενες δια-δικασίες, προκειμένου το μεγάλο στοίχημα της διοικητικής μεταρρύθμισης να κερδηθεί από την ελληνική κοινωνία.

•    Η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου της Κω έδειξε ότι δεν ήταν καθόλου προε-τοιμασμένη να εφαρμόσει αυτά που προβλέπονται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ με αποτέλεσμα όλες οι σχετικές διαδικασίες να «πάσχουν» σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα σε εκείνο της μυστικότητας. Έτσι σαν νέο Δημοτικό Συμβούλιο εί-μαστε, αυτή την κρίσιμη περίοδο που όλα πρέπει να γίνουν σωστά και μεθο-δευμένα, έρμαιο στην διάθεση κάθε κακοπροαίρετου που θέλει να δημιουρ-γήσει προβλήματα και καθυστερήσεις.

•    Ο νέος Δήμαρχος της Κω έδειξε από την αρχή ότι δυστυχώς έχει μείνει πολύ πίσω στον χρόνο όταν πραγματικά έκανε ότι ήθελε χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, χαρακτηριστική είναι και η απαξιωτική αναφορά του στον Υπουργό Εσωτερικών και την εγκύκλιο που εξέδωσε σχετικά με την διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Με όλη την καλή διάθεση, τον προτρέπουμε να ξεχάσει το παρελθόν άμεσα και να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο της σύγ-χρονης εποχής για την Τ.Α.

•    Από την πλευρά μας, ως μείζονα μειοψηφία, προσπαθήσαμε να συνεννοηθού-με με τις άλλες 3 παρατάξεις της μειοψηφίας προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινή πρόταση για την εκπροσώπηση μας στο προεδρείο και τις επιτροπές του Δήμου της Κω. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν, όχι με δική μας ευθύνη, με αποτέλεσμα να επιλέξουμε η εκπροσώπηση αυτή να γίνει μόνο από Δημο-τικούς Συμβούλους της παράταξής μας γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να απο-κλείσουμε εμείς κάποιον από τους υπόλοιπους τρεις καθόλα άξιους και ικα-νούς συναδέλφους της μειοψηφίας.       


1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του νέου ενιαίου Δήμου της Κω και τα συμπεράσματα που προκύπτουν εύκολα είναι τα εξής:

 

  • Η νέα εποχή για την Τ.Α. ξεκίνησε και απαιτεί απ’ όλους προσήλωση στα καθήκοντα τους και λειτουργία με βάση τους νόμους και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου το μεγάλο στοίχημα της διοικητικής μεταρρύθμισης να κερδηθεί από την ελληνική κοινωνία.
  • Η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου της Κω έδειξε ότι δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη να εφαρμόσει αυτά που προβλέπονται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ με αποτέλεσμα όλες οι σχετικές διαδικασίες να «πάσχουν» σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα σε εκείνο της μυστικότητας. Έτσι σαν νέο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε, αυτή την κρίσιμη περίοδο που όλα πρέπει να γίνουν σωστά και μεθοδευμένα, έρμαιο στην διάθεση κάθε κακοπροαίρετου που θέλει να δημιουργήσει προβλήματα και καθυστερήσεις.
  • Ο νέος Δήμαρχος της Κω έδειξε από την αρχή ότι δυστυχώς έχει μείνει πολύ πίσω στον χρόνο όταν πραγματικά έκανε ότι ήθελε χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, χαρακτηριστική είναι και η απαξιωτική αναφορά του στον Υπουργό Εσωτερικών και την εγκύκλιο που εξέδωσε σχετικά με την διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Με όλη την καλή διάθεση, τον προτρέπουμε να ξεχάσει το παρελθόν άμεσα και να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής για την Τ.Α.
  • Από την πλευρά μας, ως μείζονα μειοψηφία, προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε με τις άλλες 3 παρατάξεις της μειοψηφίας προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινή πρόταση για την εκπροσώπηση μας στο προεδρείο και τις επιτροπές του Δήμου της Κω. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν, όχι με δική μας ευθύνη, με αποτέλεσμα να επιλέξουμε η εκπροσώπηση αυτή να γίνει μόνο από Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής μας γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να αποκλείσουμε εμείς κάποιον από τους υπόλοιπους τρεις καθόλα άξιους και ικανούς συναδέλφους της μειοψηφίας.