Πολίτες κόντρα στον Καιρό: προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Κύριε πρόεδρε

εκ μέρους της παράταξης μας, παρακαλούμε, εκτός από τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να διατεθεί χρόνος συζήτησης και στα παρακάτω θέματα, τα οποία άπτονται της λειτουργίας τόσο του περιφερειακού συμβουλίου, όσο και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης συνολικά. Τα θέματα αυτά είναι:

α) Κανονισμός λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου

β) Συγκρότηση θεματικών επιτροπών

γ) Υλοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη διευκόλυνση λειτουργίας των παρατάξεων

δ) Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

ε) Οργανισμός περιφερειακής αυτοδιοίκησης- Προβλήματα εργαζομένων

στ) Διευκρινήσεις σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη προς τουςπεριφερειακούς συμβούλους

Εχουμε την πεποίθηση ότι τα θέματα αυτά, αποτελούν ζητήματα άμεσης επίλυσης, που απορρέουν τόσο από τη νομοθεσία, όσο και από τη στοιχειώδη αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Γι΄αυτό ζητάμε να συμπεριληφθούν στη συζήτηση μας, έστω και αν δεν υπάρξουν τελεσίδικες αποφάσεις.

26/1/2010

Νίκος Συρμαλένιος

Παύλος Χρυσαφίδης