Επιστολή Γ. Κυρίτση προς τον Δήμαρχο σχετική με δημοσιεύματα στον Τύπο

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δύναμη Αλλαγής

Θέμα: Καταχώρηση Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Κύριε Δήμαρχε,

Στο φύλλο αρ.200/26.02.2011, στη σελίδα 15, της τοπικής εφημερίδας ¨Το Βήμα της Τουριστικής Κω¨ όπως και σε επόμενα φύλα της, δημοσιεύεται (και σας επισυνά-πτουμε) καταχώρηση της Ανώνυμης Ασφαλιστικής και Αντασφαλιστικής Εταιρείας ¨Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ¨.

Στη συγκεκριμένη καταχώρηση η εν λόγω εταιρεία «γνωστοποιεί τη διακοπή της συ-νεργασίας της για σπουδαίο λόγο με τους κ. Αντώνιο και Νικόλαο Γιωργαρά» (η υ-πογράμμιση δική μας).

Επειδή κ. δήμαρχε ζούμε σε μικρή κοινωνία και ήδη αρκετά περιρρέουν για την υπό-θεση, από κακόπιστους ή μη, θεωρούμε πως οφείλουμε ως δήμος να γνωρίσουμε στους δημότες αν τα αναφερόμενα στην καταχώρηση πρόσωπα έχουν ή όχι σχέση με τον με ίδιο ονοματεπώνυμο αντιδήμαρχο επί των οικονομικών.

Αν έχουν τότε να σας θυμίσουμε, παραφράζοντας, το γνωστό: «η γυναίκα του Καί-σαρα δεν αρκεί να φαίνεται αλλά και να είναι τίμια» και να σας καλέσουμε να προ-στατεύσετε τον επί των οικονομικών αντιδήμαρχο σας.

Αν δεν έχουν σχέση, τότε άμεσα πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια, πάλι για να προστατεύσετε τον επί των οικονομικών αντιδήμαρχο σας.

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Επικεφαλής της

ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ