Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη* Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, την 18 Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση καταχώρησης απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου.

2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή αυτού, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.

3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών για κατάθεση αίτησης ανάκλησης της αριθμ. 13/2011 πράξης του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ε.Σ. ενώπιον του VI Τμήματος του Σώματος.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Γιωργαράς Θ. Αντώνιος

Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

* Ο έκτακτος χαρακτήρας σύγκλισης της Οικονομικής Επιτροπής

συνίσταται στο γεγονός ότι: α)σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ.

74445/29-12-2010 απόφασης Υπουργού ΕΣ.Α.& Η.Δ. πρέπει μέχρι

31-3-2011 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της απογραφής

από το Δ.Σ. και β) πρέπει άμεσα να κατατεθεί από δικηγόρο αίτηση

ενώπιον του VI Τμήματος του Ε.Σ. για ανάκληση της αριθμ. 13/2011

πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Σώματος.