Η Δύναμη Αλλαγής για Πρόγραμμα "Διαύγεια" και ΔΗΡΑΣ

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΡΑΣ :ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πριν λίγες μέρες στο Δ.Σ του ΔΗΡΑΣ. ο δήμαρχος, παρουσία της κάμερας για να περάσει το μήνυμα του σε όλο τον κόσμο, προσπάθησε να δικαιολογήσει τις αποφά-σεις του προέδρου του ΔΗΡΑΣ για την διακοπή δύο εκπομπών της αφού όπως δή-λωσε ήταν προσωπική εντολή του ιδίου προς τον πρόεδρο του ΔΗΡΑΣ.

Στην ίδια συνεδρίαση ανακοίνωσε την δομή που θέλει να έχει ο ΔΗΡΑΣ και την απόφαση του για την μείωση της επιχορήγησης στο μισό της περσινής, γιατί σε μια περίοδο κρίσης, όπως είπε, πρέπει να περιορισθούν οι δαπάνες, να αξιοποιηθούν οι πόροι όσο γίνεται πιο παραγωγικά.

Το περασμένο Σάββατο όμως, ξεκίνησε μια νέα εκπομπή, με μία νέα συνεργάτιδα του ΔΗΡΑΣ ανατρέποντας ουσιαστικά την προηγούμενη λογική του δημάρχου για τη λει-τουργία του σταθμού.

Παρά την προσπάθειά μας, δεν πήραμε ακόμα καμιά απάντηση, τόσο στη γραπτή ερώτησή μας προς τον πρόεδρο, ούτε σε αντίστοιχη προφορική στο προηγού-μενο ΔΣ του ΔΗΡΑΣ.

Αναγκαζόμαστε και δημοσίως πλέον να καταθέσουμε αυτά τα απλά ερωτήματα ελπί-ζοντας σε μια απάντηση, όχι πια προς εμάς αλλά προς τους πολίτες της Κω:

1) Με ποια απόφαση και τίνος οργάνου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εκπομπή

2) Ποια η σχέση της παρουσιάστριας με τον ΔΗΡΑΣ

3) Ποιοι οι όροι συνεργασίας που έχει ο ΔΗΡΑΣ για την παραγωγή αυτής της εκπομπής, γιατί από ότι είδαμε χρησιμοποιήθηκαν τόσο τεχνολογικός εξο-πλισμός του ΔΗΡΑΣ όσο και προσωπικό του σταθμού για αυτή την παρα-γωγή.

4) Γιατί δεν ενημερώθηκε το Δ.Σ στην τελευταία συνεδρίαση του, όπως ό-φειλε να κάμει ο πρόεδρος του.

Η αλήθεια είναι πως ο δήμαρχος μας δήλωσε ότι: «δεν θα συνδιοικήσει με κανένα και τις αποφάσεις τις παίρνει και τις υλοποιεί ο ίδιος και η δημοτική αρχή».

Σαφώς και αυτή είναι η εντολή του λαού στην τελευταία εκλογή. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι η δημοτική αρχή σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του δήμου, των οργανισμών και των επιχειρήσεων του, έχει το δικαίωμα εν λευκώ και ελέω Θεού να διοικεί.

Πρέπει να κατανοήσουν το αυτονόητο ότι οφείλουν να δρουν στο πλαίσιο που οι νόμοι της πολιτείας ορίζουν, σεβόμενοι πάνω απ' όλα το λαό.

Αυτός ο λαός εμάς μας έταξε στην θέση της μειοψηφίας, για τα επόμενα τρία χρόνια, με την δημοκρατική υποχρέωση να ελέγχουμε την δημοτική αρχή και με τις προτάσεις μας να συμβάλουμε έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για το νησί μας.

Και αυτό σίγουρα ευλαβικά θα πράξουμε αυτά τα τρία δύσκολα χρόνια, όπως επίσης τον σεβασμό του νόμου διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι θα υπερα-σπιστούμε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κρητικός Αντώνης

Δημ. Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ. ΔΗΡΑΣ

Κως 21/03/2011

Προς τον: κ. Δήμαρχο Κω

Κοιν. Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Εφαρμογή Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε από τις 15 Μαρτίου είναι υποχρεωτική για τους Δήμους η ανάρτηση όλων των αποφάσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" προκειμένου αυτές να μπορούν να υλοποιηθούν.

Πιστεύουμε πως η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην καθιέρωση κανόνων διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ως μία απλή γραφειοκρατική διαδικασία που έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση τυπικών μας υποχρεώσεων.

Μέχρι και σήμερα δυστυχώς στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ανάρτηση απόφασης ή διοικητικής πράξης σε αντίθεση πχ με το Δημοτικό Λι-μενικό Ταμείο που ήδη έχει αναρτήσει 3 αποφάσεις του ΔΣ.

Η λογική του ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις ή πράξεις μεταγενέστερες από τις 15 Μαρ-τίου δεν μπορεί να αποτελεί σοβαρό επιχείρημα δεδομένου του όγκου δουλειάς που συνεπάγεται η λειτουργία του νέου ενιαίου δήμου της Κω.

Επίσης πιστεύουμε ότι η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί κυρίαρχη λογική σχετικά με την λειτουργία του Δήμου και για τον λόγο αυτό σας καλούμε να αναρτήσετε όλες τις αποφάσεις που έχετε πάρει από 1/1/2011.

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ