Απάντηση του Β. Δρόσου προς τον Γ. Κυρίτση

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δήμος Κω

Κύριε Συνάδελφε,

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τόσο η αρχική πρόσκληση, όσο και η συμπληρωματική – επαναληπτική τοιαύτη, σας έχουν επιδοθεί νομότυπα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική διάταξη του αρθρ. 67, παρ. 4, του Ν. 3852/2010.

Πέραν αυτής της επίδοσης και οι δύο (2) προσκλήσεις (αρχική – συμπληρωματική, επαναληπτική) εστάλησαν νομότυπα, προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας μας, (η αρχική στις 10/6/2011 και η συμπληρωματική – επαναληπτική στις 11/6/2011). Για του λόγου το αληθές, σας διαβιβάζουμε σχετικό επιβεβαιωτικό έγγραφο του δημοτικού συμβούλου της παράταξής σας κ. Ηλία Σιφάκη, που μας εστάλη σήμερα 14/6/2011. Αμφότερες οι προσκλήσεις κοινοποιήθηκαν στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Προκαλεί συνεπώς θυμηδία ο ισχυρισμός σας ότι, δεν γνωρίζετε δήθεν τα ακριβή θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού ρητά και κατηγορητικά, από τα διαβιβαστικά έγγραφα προκύπτει ότι, η αρχική πρόκληση, συμπληρώθηκε χωρίς να γίνει οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η προσθήκη – συμπλήρωση των επιπλέον θεμάτων, τονίστηκε ιδιαίτερα στην επαναληπτική επίδοση.

Απ' όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, η καλή πίστη την οποία επικαλείστε δεν είναι αληθινή, αλλά προσχηματική.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, το έργο και η δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια. Σ' αυτή την προσπάθεια σας έχω προσκαλέσει επανειλημμένα χωρίς μέχρι σήμερα ν' ανταποκριθείτε.

Κλείνοντας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, η προθεσμία επίδοσης – γνωστοποίησης της πρόσκλησης για συνεδρίαση του Δ.Σ, ορίζεται σε τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, (αρθρ. 67, παρ. 4 Ν. 3852/2010).

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ