Πράσινα στρατόπεδα και νοσοκομεία

Στήλη: Νέα

KoSALive.gr

«Πράσινα» στρατόπεδα και νοσοκομεία, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων αποτελούν μερικούς από τους τομείς συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σε Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί Ευάγγελος Βενιζέλος και Τίνα Μπιρμπίλη.

Σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία και η προώθηση πρωτοβουλιών για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης του ΥΠΕΘΑ. Το ΥΠΕΚΑ, μέσω του ΕΣΠΑ, θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει έργα που αφορούν στην προώθηση έργων αειφόρου ανάπτυξης σε στρατόπεδα και νοσοκομεία. Ακόμη, θα παρέχει τεχνογνωσία προς το ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεών του. Παράλληλα, τα Υπουργεία θα συνεργαστούν σε θέματα δασοπροστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και το ΥΠΕΚΑ θα εξετάσει τη δυνατότητα διασύνδεσης στρατοπέδων με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου.

Από τη πλευρά του το ΥΠΕΘΑ, θα εκπονήσει προμελέτες για την δημιουργία «πράσινων στρατοπέδων» και «πράσινων στρατιωτικών νοσοκομείων» και θα προχωρήσει στη σταδιακή μετατροπή υπαρχόντων στρατοπέδων. Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ θα παραχωρήσει στο ΥΠΕΚΑ μετεωρολογικές και γεωχωρικές πληροφορίες, οι οποίες θα αξιοποιηθούν σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, και θα εκπονήσει μελέτες για την εφαρμογή δημιουργίας συστήματος μεταφορών, φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Τα δύο Υπουργεία, θα αναλάβουν από κοινού την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την προβολή των προαναφερθέντων εγχειρημάτων.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΘΑ

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2010, ημέρα Τρίτη,

 

 • το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής  «ΥΠΕΚΑ») με έδρα την Αθήνα (Αμαλιάδος 17), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, και

 

 • το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εφεξής «ΥΠΕΘΑ»), με έδρα την Αθήνα   Λεωφόρος Μεσογείων 227-231), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,

 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», συμφώνησαν ότι θα συνεργαστούν με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης του ΥΠΕΘΑ, με στόχο την :

 

 • αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
 • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • μείωση  των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε χώρους ευθύνης και αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ
 • υποστήριξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού και ενεργειακού ελέγχου του ΥΠΕΘΑ, και
 • ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ

 

Ειδικότερα η συνεργασία αυτή θα αφορά αρχικά :

1.    Στη δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων με τίτλο «πράσινα στρατόπεδα». Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν ένα (1) στρατόπεδο από κάθε κλάδο (Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία)

2.    Στην υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε στρατιωτικά νοσοκομεία

3.    Στην ανάπτυξη πρότυπου – πράσινου νοσοκομείου σε ένα (1) από τα στρατιωτικά νοσοκομεία

4.    Στην εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - επιμόρφωσης στελεχών του ΥΠΕΘΑ

5.    Στην υποστήριξη των κοινών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των στελεχών του ΥΠΕΘΑ

6.    Στην υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακής εξοικονόμησης στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ

7.    Στην προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

8.    Στην εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών που προέρχονται από την ΕΜΥ σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες αιολικού και ηλιακού δυναμικού)

9.    Στην εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να προσφέρουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Υδρογραφική Υπηρεσία, κλπ), στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων

10.  Στην προώθηση ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών (logistics) για τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ

11.  Στην πραγματοποίηση θεματικών εκδηλώσεων, με τη συνεργασία των δυο μερών, με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολής όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων

 

Σε σχέση με τα ανωτέρω :

 

Α) το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει :

 

 • τη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν στη δημιουργία πράσινων στρατοπέδων από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών μελετών, ώστε τα εν λόγω έργα να καταστούν επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ
 • την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, από πλευράς τεχνογνωσίας, για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ελέγχων σε στρατιωτικά νοσοκομεία
 • τη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπου πράσινου νοσοκομείου από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών μελετών, ώστε τα εν λόγω έργα να καταστούν επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ
 • τη συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ σε περιπτώσεις ανάληψης δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προγράμματα δασοπροστασίας, κλπ)
 • την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, από πλευράς τεχνογνωσίας, σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του, μέσω υποστήριξης της εκπαίδευσης και πιστοποίησης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρητών, επιλεγμένων από τα κλιμάκια μηχανικών του ΥΠΕΘΑ
 • την εξέταση δυνατοτήτων προώθησης της υλοποίησης σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο Φ.Α.
 • την εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών της ΕΜΥ για θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες ηλιακού και αιολικού δυναμικού)
 • την εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων
 • την υποστήριξη στο ΥΠΕΘΑ για την ανάπτυξη συστήματος μεταφορών φιλικότερων προς το περιβάλλον

 

και

 

Β) το ΥΠΕΘΑ θα αναλάβει :

 

 • την εκπόνηση των προμελετών για τη δημιουργία των πράσινων στρατοπέδων, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός δικαιούχος
 • τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων στρατοπέδων σε «πράσινα», μετά την αξιολόγηση των παραπάνω εφαρμογών
 • την πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στα στρατιωτικά νοσοκομεία
 • την εκπόνηση των προμελετών για τη δημιουργία ενός προτύπου πράσινου νοσοκομείου, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός δικαιούχος
 • τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων νοσοκομείων σε «πράσινα», μετά την αξιολόγηση της παραπάνω εφαρμογής
 • την κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος
 • τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού, υλικού και μέσων για την πραγματοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προγράμματα δασοπροστασίας κλπ)
 • την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρητών από τα υφιστάμενα κλιμάκια μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του
 • την προώθηση υλοποίησης της σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο Φ.Α.
 • τη χορήγηση στο ΥΠΕΚΑ μετεωρολογικών πληροφοριών της ΕΜΥ με σκοπό την αξιοποίησή τους σε θέματα ΑΠΕ και κλιματικής αλλαγής (π.χ. μελέτες ηλιακού και αιολικού δυναμικού)
 • τη χορήγηση στο ΥΠΕΚΑ γεωχωρικών πληροφοριών για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων, και
 • την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για τη δημιουργία συστήματος μεταφορών φιλικότερο προς το περιβάλλον

 

Γ)  Τέλος το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβουν από κοινού την ευθύνη οργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολή όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων

 

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών.

 

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το ΥΠΕΚΑ

Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Υπουργός

Για το ΥΠΕΘΑ

Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργός

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΘΑ

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2010, ημέρα Τρίτη,

 

·         το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής  «ΥΠΕΚΑ») με έδρα την Αθήνα (Αμαλιάδος 17), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, και

 

·         το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εφεξής «ΥΠΕΘΑ»), με έδρα την Αθήνα   Λεωφόρος Μεσογείων 227-231), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,

 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», συμφώνησαν ότι θα συνεργαστούν με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης του ΥΠΕΘΑ, με στόχο την :

 

·         αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

·         μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

·         μείωση  των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

·         δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε χώρους ευθύνης και αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ

·         υποστήριξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού και ενεργειακού ελέγχου του ΥΠΕΘΑ, και 

·         ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ

 

Ειδικότερα η συνεργασία αυτή θα αφορά αρχικά :

 

1.    Στη δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων με τίτλο «πράσινα στρατόπεδα». Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν ένα (1) στρατόπεδο από κάθε κλάδο (Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία)

2.    Στην υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε στρατιωτικά νοσοκομεία

3.    Στην ανάπτυξη πρότυπου – πράσινου νοσοκομείου σε ένα (1) από τα στρατιωτικά νοσοκομεία

4.    Στην εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - επιμόρφωσης στελεχών του ΥΠΕΘΑ

5.    Στην υποστήριξη των κοινών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των στελεχών του ΥΠΕΘΑ

6.    Στην υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακής εξοικονόμησης στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ

7.    Στην προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

8.    Στην εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών που προέρχονται από την ΕΜΥ σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες αιολικού και ηλιακού δυναμικού)

9.    Στην εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να προσφέρουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Υδρογραφική Υπηρεσία, κλπ), στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων

10.  Στην προώθηση ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών (logistics) για τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ

11.  Στην πραγματοποίηση θεματικών εκδηλώσεων, με τη συνεργασία των δυο μερών, με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολής όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων 

 

Σε σχέση με τα ανωτέρω :

 

Α) το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει :

 

·         τη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν στη δημιουργία πράσινων στρατοπέδων από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών μελετών, ώστε τα εν λόγω έργα να καταστούν επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ

·         την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, από πλευράς τεχνογνωσίας, για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ελέγχων σε στρατιωτικά νοσοκομεία

·         τη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπου πράσινου νοσοκομείου από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών μελετών, ώστε τα εν λόγω έργα να καταστούν επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ

·         τη συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ σε περιπτώσεις ανάληψης δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προγράμματα δασοπροστασίας, κλπ)

·         την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, από πλευράς τεχνογνωσίας, σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

·         την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του, μέσω υποστήριξης της εκπαίδευσης και πιστοποίησης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρητών, επιλεγμένων από τα κλιμάκια μηχανικών του ΥΠΕΘΑ

·         την εξέταση δυνατοτήτων προώθησης της υλοποίησης σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο Φ.Α.

·         την εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών της ΕΜΥ για θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες ηλιακού και αιολικού δυναμικού)

·         την εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων

·         την υποστήριξη στο ΥΠΕΘΑ για την ανάπτυξη συστήματος μεταφορών φιλικότερων προς το περιβάλλον

 

και

 

Β) το ΥΠΕΘΑ θα αναλάβει :

 

·         την εκπόνηση των προμελετών για τη δημιουργία των πράσινων στρατοπέδων, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός δικαιούχος

·         τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων στρατοπέδων σε «πράσινα», μετά την αξιολόγηση των παραπάνω εφαρμογών

·         την πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στα στρατιωτικά νοσοκομεία

·         την εκπόνηση των προμελετών για τη δημιουργία ενός προτύπου πράσινου νοσοκομείου, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός δικαιούχος

·         τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων νοσοκομείων σε «πράσινα», μετά την αξιολόγηση της παραπάνω εφαρμογής

·         την κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος

·         τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού, υλικού και μέσων για την πραγματοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προγράμματα δασοπροστασίας κλπ)

·         την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρητών από τα υφιστάμενα κλιμάκια μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του

·         την προώθηση υλοποίησης της σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο Φ.Α.

·         τη χορήγηση στο ΥΠΕΚΑ μετεωρολογικών πληροφοριών της ΕΜΥ με σκοπό την αξιοποίησή τους σε θέματα ΑΠΕ και κλιματικής αλλαγής (π.χ. μελέτες ηλιακού και αιολικού δυναμικού)

·         τη χορήγηση στο ΥΠΕΚΑ γεωχωρικών πληροφοριών για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων, και

·         την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για τη δημιουργία συστήματος μεταφορών φιλικότερο προς το περιβάλλον

 

Γ)  Τέλος το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβουν από κοινού την ευθύνη οργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολή όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων 

 

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών.

 

Οι Συμβαλλόμενοι

 

Για το ΥΠΕΚΑ

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

Υπουργός

Για το ΥΠΕΘΑ

 

 

 

 

 

Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργός