Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών από τον Δήμο Δικαίου

Στήλη: Νέα

Τον Φεβρουάριο, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και σύμφωνα με την  σύμβαση την οποία έχει υπογράψει με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., ο Δήμος Δικαίου έστειλε για ανακύκλωση ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθαρού βάρους 6.930 (έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα) κιλών.