Συνάντηση για το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στήλη: Νέα

Δήμος Κω

Το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής έχει επιφορτιστεί με το βαρύ και συνάμα ενδιαφέρον φορτίο της προσαρμογής του Ενιαίου Δήμου του νησιού μας στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει ο Καλλικράτης και μια σειρά από νόμοι και διατάξεις όπως είναι και ο ν 3861/2010 που αφορά στην «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο» γνωστός και ως Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο , στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2010 υποχρεωτικά εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, συνεπώς και ο Δήμος Κω.

Στα πλαίσια του νόμου αυτού πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση των μελών των Ομάδων Διοίκησης Έργου. Πρόκειται για συνάντηση ενημέρωσης και αρχικής εκπαίδευσης της Ομάδας Εργασίας του Δήμου και όλων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων του Δήμου, μιας και η ΟΔΕ του δήμου έχει την ευθύνη υποστήριξης και ενημέρωσης των εποπτευόμενων Φορέων αναφορικά με την εφαρμογή του Προγράμματος.

Έργο της ΟΔΕ είναι κυρίως:

- Η Τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος καταχώρισης και ανάρτησης.

- Η Καταχώριση όλων των αποφάσεων σε συγκεκριμένη εφαρμογή στο Διαδίκτυο.

- Η Επικοινωνία με τους διαχειριστές των εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση

- Η Επικοινωνία με την ΟΔΕ του ΥπΕσΑΗΔ για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

- Ο Συντονισμός και υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων.

Ο Δήμος Κω προσηλωμένος στις αρχές της Διαφανούς οικονομικής διαχείρισης και της σύγχρονης διοίκησης επενδύει στο πρόγραμμα Διαύγεια για να γνωρίζει ο δημότης της Κω που και πως ξοδεύεται κάθε ευρώ αλλά και τι συζητούν και αποφασίζουν όλα τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων.

 

Γραφείο Προγραμματισμού,

Οργάνωσης & Πληροφορικής