Επιστολή Δημάρχου Κω προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Στήλη: Νέα

Κώστας Καΐσερλης

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες μέρες που αναγκάστηκα να απευθυνθώ στον συνάδελφό σας Υπουργό Εργασίας, ζητώντας την παρέμβασή του, σε σχέση με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και τη δίμηνη καθυστέρηση στην πληρωμή των εργαζομένων του προγράμματος.

Η θέση του Δήμου της Κω στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι απόλυτη και ξεκάθαρη. Από τη στιγμή που το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη διαδικασία και τις προσλήψεις των εποχικών υπαλλήλων χωρίς να έχει, εκ των προτέρων, τεθεί κάποιο πρόσκομμα από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου οφείλουμε να δεχτούμε την απόφαση του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ. 164/2004, (σύμφωνα με το οποίο συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ...απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο απασχόλησης), το ΑΣΕΠ με το πρακτικό 2 της 2/03/2011 ολομέλειας του ΑΣΕΠ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο νέος δήμος που συνεστήθη από συγχώνευση αποτελεί νέο νομικό πρόσωπο και για τους προσλαμβανομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο χρόνος απασχόλησης για τον υπολογισμό του 24μήνου αρχίζει από την αρχή με εργοδότη τον νέο Δήμο και άρα το κώλυμα του ανωτέρω άρθρου δεν ισχύει για το διάδοχο δήμο.

Από τότε και μέχρι σήμερα το ΑΣΕΠ αναγράφει σε όλες του τις ανακοινώσεις: «Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων». «ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο».

Κατόπιν των ανωτέρω θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ο Δήμος της Κω με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου αν χρειαστεί, θα υποστηρίξει δικαστικά τη δίκαιη απαίτηση συνέχισης της εργασίας και της καταβολής των δεδουλευμένων σε όσους εργαζόμενους θίγονται από τις παλινωδίες των κρατικών υπηρεσιών.

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

γνωρίζετε πολύ καλά τις δυσβάσταχτες θυσίες των εργαζομένων στο βωμό της οικονομικής κρίσης, ας είμαστε τουλάχιστον περισσότερο ανθρώπινοι σε ότι αφορά διαδικαστικά θέματα που μπορούν να λυθούν άμεσα φτάνει να υπάρχει η σχετική βούληση.

Με εκτίμηση,

Κώστας Καΐσερλης
Δήμαρχος Κω