Η συμπεριφορά των εργαζομένων σε Μνημεία στο επίκεντρο σεμιναρίων

Στήλη: Πολιτισμός

KoSALive.gr

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ" που υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. και έχει στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών και μνημειακών χώρων, θα πραγματοποιηθούν δύο Σεμινάρια, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Το πρώτο Σεμινάριο, με τίτλο "Κατάλληλη συμπεριφορά των εργαζομένων σε Μνημεία" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρες 9.00 με 15.00 και το δεύτερο Σεμινάριο, με τίτλο "Κατάλληλος χειρισμός των ανθρώπων με αναπηρία στην περιοχή του Μνημείου" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 και ώρες 9.00 - 14.00.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς, Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Αριστοτέλη Νανιόπουλο, η προσπελασιμότητα των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τα "Εμποδιζόμενα Άτομα" (Άτομα με Αναπηρίες, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες κλπ) που υπολογίζεται ότι αποτελούν περισσότερο από 50% του πληθυσμού, αποτελεί κοινωνική υποχρέωση, οικονομική και πολιτική ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της προσπελασιμότητας μνημειακών χώρων ήταν μέχρι τώρα καθαρά αποσπασματική, παρότι η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και από οικονομική πλευρά, δεδομένου ότι η αγορά του "προσβάσιμου" τουρισμού είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη.

Το έργο "ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ" χρηματοδοτείται κατά 50% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κατά 50% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ασχολείται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας "πρότυπης μεθοδολογίας" βελτίωσης της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών και μνημειακών χώρων. Απώτερος στόχος είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, η διατύπωση λύσεων με τη συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού μεγάλων καλλιτεχνών που το έργο τους είναι κατάλληλο για το "ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ", η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και η προώθηση πιλοτικών παρεμβάσεων σε ένα περιορισμένο αριθμό μνημείων.

Το έργο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες:

-Διατύπωση μοντέλου καθηκόντων των επισκεπτών.

-Διατύπωση μεθοδολογίας για εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης.

-Ανάπτυξη εγχειριδίου με βασικές αρχές για την ολοκλήρωση επεμβάσεων και με διαθέσιμες λύσεις για βελτίωση της πρόσβασης.

-Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης.

-Ολοκλήρωση μελετών εφαρμογής και επεμβάσεων σε 5 τουλάχιστον Μνημεία.

-Αξιολόγηση των επεμβάσεων από ομάδες χρηστών.

-Δράσεις ενημέρωσης κοινού και εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων.